2016-11-07. Referat ekstraordinær GF PLO-K

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Skive Lægelaug mandag d. 7. november 2016

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Skive Lægelaug mandag d. 7. november 016

Sted: Mødelokalet på plan 3, Skive Sundhedscenter.

 

  1. Valg af dirigent og referent

Birgitte Fjerbæk blev valg til dirigent, og Rasmus Krogh blev valgt til referent.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt ifht. foreningens vedtægter

 

  1. Forslag til vedtægter for Skive Lægelaug

Baggrund: Vi har en bestyrelse og to lokale lægeforeninger, som ikke hidtil har været klart og formelt adskilte. Bestyrelsen arbejder på at få formalia på plads, så foreningerne bliver tydeligt adskilte ifht. vedtægter og økonomi. Med dagens ekstraordinære generalforsamlinger forsøger vi at få lavet tidssvarende vedtægter for begge foreninger.

Skive Lægelaug (PLO-K) er en obligatorisk underafdeling af PLO. PLO-K har til formål at repræsentere de praktiserende læger i det kommunalt lægelige samarbejde.

PLO-K følger overenskomst, aftaler og beslutninger fra mere centrale dele af PLO. PLO-K skal således følge ”Standardvedtægt for kommunale lægelaug (PLO-K)”, som løbende revideres af PLO’s repræsentantskab.

Enhver ændring til standardvedtægten, som repræsentantskabet beslutter, er bindende fra vedtagelsen og ikke skal godkendes særskilt i de enkelte PLO-K. Standardvedtægten kan suppleres i de enkelte PLO-K.

Bestyrelsens forslag blev diskuteret. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Generalforsamlingen vedtog Supplerende bestemmelser til PLO Standardvedtægt for Skive Lægelaug jf. separat dokument.

 

  1. Evt.

Ingen særlige emner.

 

Referent: Rasmus Krogh
Dato for referat: 13-11-2016