2016-06-02. Referat af møde i KLU.

779_2016_140293_Referat_af_møde_i_KLU_den_2._juni_2016.

 

Referat af møde i KLU den 2. juni 2016.

Deltagere: Hanne Væsel (praksiskonsulent), Birgitte Fjerbæk (Roslev Lægehus), Rasmus Krogh (Lægerne Østerbro), Lone Thorulf Tanderup (Leder af Sundhedsplejen), Poul Nyrup (Sektionsleder, Sygedagpenge), Lars Harder (Direktør), Trine Brøcker (Sundhedschef) og Ellen Christensen (referent). Elsebeth Hummelgaard (Pleje- og Visitationschef) deltager fra kl. 15.30.
Afbud: Svend Frøslev (Familieafdelingen), Marianne Frost (Souschef, Pleje og Omsorg), Marianne Balsby (Sundhedscenterleder).

1)   Evalueringen af samarbejdet i KLU
Evalueringen er godkendt og sendes ind.

2) Sundhedsaftalen mellem kommunen og regionen
Implementeringen af Sundhedsaftalen er i gang. De fleste tiltag koordineres dog via PLO – der har ikke været mange rent lokale aftaler.
Der var enighed om, at bolden i forhold til Sundhedsaftalerne først og fremmest ligger hos kommunen og regionen.

3) Nye lokale Sundhedspolitiske initiativer
Sundhedscenterets nye diabetes-forløb har 14 borgere tilmeldt. Der blev gjort opmærksom på, at tilbuddet skal ligge både Sundhedscenterets hjemmeside og på sundhed.dk.

Sundhedscentret oplever et stigende antal borgere, der er under-vægtige, og som Sundhedscentret møder meget sent i vægttabs-forløbet. Kommunen rejste derfor spørgsmålet om, hvorvidt vi kan styrke samarbejdet mellem Sundhedscentret, praktiserende læger og ældreområdet, i forhold til denne gruppe. Lægerne oplyste, at der fortsat kommer patienter, der fra plejecentrene er blevet opfordret til at bede om en grøn recept på grund af manglende appetit. Det er dog ikke muligt – og heller ikke lægefagligt hensigtsmæssigt – at ordinere kosttilskud alene på grund af lav og faldene vægt. Trine lovede at tage tilbagemeldingen med tilbage.
Der var enighed om, at det vil give god mening med en fælles opmærksomhed på målgruppen af borgere der taber sig i vægt – herunder på, at Sundhedscentret har et tilbud netop til denne gruppe.
Punktet tages op på næste møde med praksiskonsulenten.

4) Lokal lægedækning
Der er slået to ydernumre op i Skive men der har hidtil ikke været købere. Regionen forsøger med endnu et opslag.

Det forventes, at cirka 600 patienter fra Lægerne Østerbro bliver tvunget til at få en læge uden for Skive by, når Lægerne Østerbro opløses pr. 1. september 2016. Der er aktuelt åbent for patienttilgang ved Lægeklinikken Pulsen i Balling og ved Lægeklinikken i Stoholm. En mulighed for regionen kan være at tilbyde valgmuligheden mellem Pulsen og læge mere end 15 km. væk med supplement af en transportordning. En anden mulighed er en udbudsklinik eller en regionsklinik.

Der var enighed om, at det både i forhold til de 600 patienter, for patienter der af private årsager ønsker at skifte læge og at det i forhold til mulige tilflyttere til Skive er meget uhensigtsmæssigt at der ikke er mulighed for at vælge en lokal læge.

5) IT-kommunikation mellem praksis og kommune
Der er pt. 3 lokationsnumre i brug – lægerne vil gerne nøjes med at have et.

Der vil fortsat være nogle alvorlige tekniske udfordringer ved at køre alle henvendelser en vej ind. De kommuner, der er lykkedes med at samle alle lokationsnumre har andre IT-systemer end Skive Kommune.

Det ser dog ud til at der er ganske få henvendelser til Sundhedscentret.

Det blev aftalt, at der tjekkes op på tallene, og de tilsvarende tal for Sundhedsplejen hentes. Hvis der er tale om ganske få henvendelser er kommunen indstillet på at finde en løsning, så disse kan sorteres manuelt.

Samtidig blev det aftalt, at Sundhedsplejen kan kontakte Myndighedsafdelingen når de modtager henvendelser der er sendt forkert.

6) Opsamling fra mødet med Lægelauget
Der var ingen punkter.

7) Ansøgning om puljemidler

Der bliver fremsendt en samlet ansøgning fra Region Midtjylland og alle kommuner i regionen. Vi ønsker at afprøve en alternativ håndtering af de opfølgende hjemmebesøg, så den endelige visistation til ordningen placeres hos hjemmesygeplejersken, der besøger borgeren inden for 24 timer efter udskrivning.

Der var opbakning til ansøgningen.

8) Bloktilskud til lægedækning på plejecentrene

Det udmeldte bloktilskud skal dække lægelige rådgivning til personalet på plejecentrene – IKKE behandling af beboerne. Disse vil fortsat være tilknyttede deres egne praktiserende læger.

Der er uklarhed om, hvor mange midler, der vil være til rådighed i Skive – Trine sørger for at få klarlagt dette.
Der var enighed om, at det vil give rigtig god faglig mening med plejecenterlæger. Udfordringen i Skive er, at de praktiserende læger i forvejen har mange patienter og dermed vanskeligt kan påtage sig flere opgaver.
KLU drøftede mulige løsninger og blev enige om at indmelde følgende forslag i prioriteret rækkefølge til Samarbejdsudvalget:

  • Opslag af stillingen på ordinær vis blandt lægelaugets medlemmer. Stillingen kan eventuelt deles mellem flere læger.
  • Samarbejde med Region Midtjylland om opslag af stillingen sammen med de ledige ydernumre.
  • En lokal løsning, hvor særligt opkvalificerede centersygeplejersker på alle plejecentre varetager kontakten til plejecenterlægen, hvis opgave derved begrænses til undervisning/information af centersygeplejerskerne – eventuelt ved at samle disse, frem for at lægen skal køre ud til alle plejecentre.
  • Søge et samarbejde med læger i de omkringliggende kommuner.

Det blev aftalt, at Elsebeth deltager i næste møde med praksiskonsulenten, for at drøfte ansøgningen.

9) Eventuelt

  • Lægerne bad kommunen være opmærksom på, at der i perioder er meget vedholdende sælgere af særlige præparater, der er begyndt at holde informationsmøder for blandt andet de kommunale medarbejdere.
  • Patienter fra Østerbro-praksissen skal fordeles af borgerservice; alle skal vælge læge igen. Der blev det pointeret, at det er vigtigt, at man i Borgerservice er opmærksom på 15 km.grænsen. Trine og Hanne informerede om, at der har været afholdt møde om emnet med Borgerservice, som gjorde opmærksom på, at der er en fejl på borger.dk, der muliggør at borgeren kan vælge at blive hos egen læge, selv om de flytter mere end 15 kilometer væk. Borgerservice er i kontakt med CSC, der ejer systemet mhp. at få fejlen rettet. Rasmus undersøger om de nye praksis vil blive registeret som åbne, eller alene vil kunne ønskes af nuværende lokale patienter.

Vi mødes igen den 17. november kl. 14.00 i samme mødelokale.

Ellen Christensen
Udviklingskonsulent