2016-04-11. Referat af møde med Lægelauget 11. april 2016

779_2016_91939_Referat_af_møde_med_Lægelauget_11._april_2016

 

Den 10. maj 2016

Referat af møde med Lægelauget 11. april 2016

Deltagere: repræsentanter fra Skive Kommune og de privatpraktiserende læger i Skive Kommune.
Sted: Sundhedscenter Skive.

1) Ny aftale om gratis medicinsk alkoholbehandling på Rusmiddelcenteret
Ninna Dall Nørbjerg præsenterede et forslag til ny samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Skive og lægerne i kommunen. Det fremgår af forslaget, der har været drøftet med praksiskonsulenten, at det er lægerne der ordinerer medicinen og Rusmiddelcenteret der tager sig af den sociale behandling.

Det fremgår også af aftalen, at Rusmiddelcentret fremover vil orientere egen læge, når behandlingen ophører.

Der blev spurgt til muligheden for via Rusmiddelcentret at kunne til- byde andet end antabus gratis. Rusmiddelcentret oplyste, at der også hos dem er et stort ønske om at kunne tilbyde social behandling i kombination med et tilbud om for eksempel gratis trangdæmpende medicin. Kommunen er i færd med at undersøge, hvad de økonomiske konsekvenser af dette vil være. Indtil videre må borgerne dog selv betale for medicinen, hvis der er tale om andet end antabus. Hvis borgeren selv betaler, tilbyder Rusmiddelcentret at supplere med den gratis socialfaglige behandling.

Det blev aftalt, at egen læge ordinerer antabus uden recept. Rusmiddelcentret har antabus som udleveres i henhold til ordinationen.

Der var opbakning til aftalen. Det blev aftalt, at det tages op i KLU eller til kommunens møder med praksiskonsulenten, hvis der er forslag om ændringer til samarbejdsaftalen.

Der blev spurgt til borgerens ret til anonymitet, og fastslået, at det kun er den sociale behandling der er anonym, da den medicinske fremover vil fremgå af FMK.

2) + 3) Call center og praksisforløb
Larry Kristiansen, Mille Morberg og Margrethe Smidt informerede om call centeret og praksisforløberne.

Der er lavet tre praksisforløb, som indtil videre er sat i bero, da der pågår politiske forhandlinger med PLO. Praksisforløbene, der har opbakning både på hospitalet og i de tre kommuner Viborg, Silkeborg og Skive har til formål at undgå unødvendige indlæggelser. Tanken er, at akutafdelingen stiller sig til rådighed som lægelig bagvagt uden for egen læges åbningstid, for de patienter, der visiteres til forløbene. Der er lagt op til et tæt samarbejde mellem akutafdelingen og de kommunale sygeplejersker, der forventes at sikre, at et større antal patienter helt kan undgå indlæggelse. PLO har dog foreløbig slået bremserne i, hvilket betyder at planerne lige nu ikke kan gennemføres.

Call Centeret, der er et samarbejde mellem de samme tre kommuner og hospitalet tilbyder altid opdateret viden om indholdet i de tre kommuners tilbud. Call Centret kan således rådgive læger der ringer ind med henblik på en indlæggelse, om mulighederne for et alternativt kommunalt tilbud.

Call Centret har fungeret i godt et år, og har haft succes med at henvise til kommunale tilbud som alternativ til indlæggelse i ca. halvdelen af de henvendelser, der er kommet. Indholdsmæssigt er Call Centret således en succes. Call Centret har dog ikke fået så mange henvendelser, som det var ønsket, og der blev derfor appelleret til, at lægerne er opmærksomme på muligheden, når de står med en indlæggelse.

Lægerne påpegede, at det er den visiterende sygeplejerske der skal vide præcis hvor der skal henvises til og derudover, at der ind imellem var ventetid på telefonen.

Der blev også spurgt til muligheden for at have Call Centret åbent uden for egen læges åbningstid, da det typisk vil være en større udfordring for vagtlægen at finde rundt i de kommunale tilbud. Dette er i første omgang fravalgt af økonomiske hensyn, men er også et ønske fra projektet, der foreløbig kører endnu et år.

3) Flygtninge
Den kulturelle forskel på sygdomsopfattelse blev drøftet. Det blev pointeret, at det ofte er smerter der er tale om, det er subjektivt, og lægerne skal vurdere det. Lægerne pointerede, at det også handler om kommunens måde at spørge lægerne på. Kommune blev opfordret til, i stedet at spørge præcist til om der er noget medicinsk til hinder for en arbejdsprøvning indenfor nogle foreslåede rammer.

Lisbeth Sanders orienterede om, at der er meget få udeblivelser ved sundhedstjek af flygtninge. Kommunen tilbyder at betale lægen ved udeblivelser. Der blev orienteret om, at der er lovændring på vej, når den træder i kraft vil kommunen kun bede om en sundhedsundersøgelse når det vurderes at være nødvendigt. Derudover blev der orienteret om, at kommunen har ansat en tolk der taler tingrinsk. Lægerne er meget velkomne til at benytte både denne tolk og kommunens øvrige tolke.

Lone Tanderup orienterede om, at Sundhedsplejen laver en omfattende undersøgelse af alle nytilkomne børn. Sundhedsplejen tilbyder at orientere lægerne om resultaterne af de sundhedstjek de laver af de nytilkomne børn, og det blev aftalt, at resultaterne sendes til den pågældende læge.

Det blev aftalt, at hvis Sundhedsplejen via undersøgelsen bliver opmærksom på et behov for lægeundersøgelse, skal henvendelsen om dette gå via Arbejdsmarkedsafdelingen, således at samme blanket kan anvendes.

Det blev aftalt at Arbejdsmarkedsafdelingen undersøger, om de lægelige oplysninger der ligger fra flygtningecentret kan rekvireres, således at de automatisk går videre til egen læge.

4) Plejeorlov til pårørende til døende:
Elsebeth Hummelgaard orienterede om, at der i nogle tilfælde er pårørende til døende der får plejeorlov i op til et år, fordi borgeren er blevet erklæret terminal og kommunen derfor skal give tilladelse til orlov. Det blev fastslået, at problematikken bunder i, at begrebet terminal for lægerne betyder, at det ikke længere gavner at behandle patienten, hos kommunen betyder terminal at man har en restlevetid på omkring 3 måneder.

Der blev drøftet kommunikation i patientjournalerne og foreslået, at der rettes henvendelse til sygehuset og apotekerne, da det er her erklæringerne udstedes.

5) Med-COM:
Elsebeth Hummelgaard orienterede. Henvendelser om nye borgere til Myndighedsafdelingen registreres ikke efter kl. 15 i hverdagene og efter kl. 12 om fredagen. Med nye borgere menes borgere der ikke allerede enten modtager eller har modtaget personlig og/eller praktisk hjælp.

Lægerne forespurgte mulighed for i korrespondance tydeligt at kunne se hvor borgeren opholder sig, da nogle patienter flytter på midlertidige pladser eller hjem fra sådanne, uden lægen er orienteret.

Kommunen lovede at følge op på dette.

6) Opfølgende hjemmebesøg:
Der blev orienteret om det faldende antal opfølgende hjemmebesøg. Marianne Frost orienterede om et muligt projekt, som de tre kommuner og hospitalet har drøftet, hvor der lægges op til at den kommunale sygeplejerske besøger patienter, der er i målgruppen, inden for 24 timer – og først dér vurderer, om der er behov for et opfølgende hjemmebesøg.

Der var opbakning til forslaget, dog med det forslag, at ordningen udvides til også at omfatte patienter fra akutafdelingen.

7) Nyt fra Sundhedscenteret:
Marianne Balsby orienterede om et nyt forløb for nyligt diagnosticerede borgere med type 2-diabetes. Forløbet handler om kost, motion og egenomsorg.

Det blev understreget, at det er vigtigt at orientere om nye tiltag hurtigt, så lægerne eventuelt kan omstrukturere i praksissen. Marianne orienterede videre om, at der på Sundhedscentrets hjemmeside ligger en altid opdateret liste over samtlige tilbud på Sundhedscentret.

8) Eventuelt:
Der blev drøftet MED-COM og orienteret om, at lægerne nogle gange modtager mange advis’er fra forskellige personalegrupper.

 

Ellen Christensen
Udviklingskonsulent