2016-05-11. Evaluering af samarbejdet i KLU i Skive Kommune 2015

Evaluering_af_samarbejdet_i_KLU_i_Skive_Kommune_2015.635999544402310673

 

Den 11. maj 2016

Evaluering af samarbejdet i KLU i Skive Kommune 2015

Mødehyppighed:
Der blev afholdt to møder i Det Kommunalt Lægelige Udvalg i Skive Kommune i 2015.

 

Temaer:
Kommunepraksissamarbejdet bliver drøftet ved alle møder i KLU i Skive Kommune, her orienteres om de emner der drøftes og generel status på samarbejdet. Samtidig er status på lægedækningen i kommunen altid på dagsordenen.

 

Derudover er der i KLU blevet drøftet følgende emner i 2015:

  • Speciallægeattester.
  • 15 km.-grænsen.
  • FMK
  • Samarbejdet mellem læger og PPR.
  • Forebyggelse og sundhedsfremme.
  • Det Sociale Akuttilbud.
  • Sundhedscenteret tilbud til borgere med diabetes type 2.

 

Der har generelt været meget fokus på kommunikation på møderne. Almen praksis har givet udtryk for, at der opleves udfordringer med mange henvendelser fra kommunen. Der har derfor været drøftelser af lokationsnumre, lettilgængelige oversigter over indgange til kommunen og lavet aftale vedrørende rykkere for bestilling af tid hos egen læge ifm. LÆ 281, jf. afsnittet nedenfor.

 

Lokale aftaler/projekter:
Der blev i 2015 indgået en skriftlig aftale om samarbejdet mellem kommunen og almen praksis vedrørende psykisk syge børn og unge. Der er i den forbindelse udarbejdet liste over kontakt- og indsatsmuligheder samt hensigtserklæringer.

Det blev på et af de afholdte møder aftalt, at PPR orienterer egen læge når der henvises til Regionspsykiatrien.

Almen praksis har oplevet problemer med LÆ 281, da lægen modtager rykker når borgeren ikke har bestilt tid inden for et givent tidsrum. Der er derfor blevet lavet aftale om, at lægeklinikkernes sekretærer kan kontakte den relevante sagsbehandler direkte, når lægen modtager rykkeren. Det blev derfor ligeledes aftalt, at det skal fremgå direkte af rykkeren hvilken sagsbehandler man skal henvende sig til.