2015-13-12 Samarbejdsaftale med Skive kommune vedr. børne – og ungdomspsykiatri

Samarbejdsaftale, KLU_børne- og ungdomspsykiatri

*****

Model for samarbejdet mellem Skive Kommune og de praktiserende læger på området for børne- og ungdomspsykiatri

November 2015

Praktiserende lægers kontaktmuligheder
   Ved bekymring om et barn/ung Telefonisk.

PPR: 9915 5791, Familiesektionen: 9915 5647

   Ved underretning LÆ 165 – eller inden for åbningstiden telefonisk med opkald til Modtagelsen på 9915 5647. Underretningen stiles til Modtagelsen, Familieafdelingen, Torvegade 10, 7800 Skive.
   Ved behov for oplysninger til/fra PPR Tlf. nr. : 9915 5791 – alternativt Sundhedsplejens lokationsnummer, indtil kommunen får ét samlet lokationnummer.
   Ved behov for oplysninger til/fra skolen Direkte telefon til den konkrete skole. Link til oversigt over telefonnumre: http://www.skive.dk/media/3472/telefonliste-til-folkeskolerne-i-skive-kommune.pdf
Kommunens kontaktmuligheder
   Praktiserende læger Via aftalte attester for sociallægeligt samarbejde eller telefonisk
 

Forældrenes kontaktmuligheder

   For råd og vejledning i kommunen Forældrene kan altid henvende sig til Familiesektionen og PPR og få råd og vejledning.

Forældre kan henvende sig i Åben Anonym rådgivning på tlf. 2330 8586 den sidste torsdag i måneden mellem kl. 15- 17.

Derudover kan man henvende sig i Familieafdelingens Modtagelse, hvis det må antages at barnet/den unge har brug for særlig støtte.

9915 5647 – spørg efter Modtagelsen.

   Forældre til småbørn Tlf. PPR 99155791
   Forældre til skolebørn Tlf. PPR 99155791
Kommunens indsatsmuligheder
Familiesektionen (sagsbehandler)

 

Lovgivning: Servicelovens

Målgruppe: Børn og unge med særlig behov for støtte.

Ydelser: Råd og vejledning. Henvisning til afklarende eller behandlende samtaler. Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, den unges eller familiens vanskeligheder.

Foretage en børnefaglig undersøgelse og iværksætte forebyggende foranstaltninger.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

Lovgivning: Folkeskoleloven.

Målgruppe: Bekymring vedr. trivsel i skole eller dagtilbud.

Ydelser: Råd og vejledning vedr. børn med særlig behov for hjælp i dagtilbuddet eller i skolen. Vurdering af behov for specialundervisning og rådgivning vedr. tilrettelæggelse af dagtilbud eller skoletilbud.

Henvisninger til psykiatrien, såfremt PPR finder det relevant.

Skolevæsenet Lovgivning: Folkeskoleloven

Målgruppe: Fra 0 klasse til 9(10) klasse Ydelser: Undervisning, læring og udvikling

Andre kommunale instanser  
Henvisning til BUC (Børne unge psykiatrisk Center i Risskov )
   Henvisningsvejledninger  

Såvel praktiserende læge som PPR og Kommunens Børne-unge rådgivning kan henvise til BUC.

Tilstræbes i samarbejdet
   Hensigtserklæringer:

 

I samarbejdet imellem De praktiserende læger og Skive Kommune – PPR og Familiesektionen er der enighed om at tilstræbe:

At kontakte hinanden for at dele relevante oplysninger og vurderinger – efter aftale med forældremyndighedsindehaver.   Herunder at sikre tilsagn fra forældrene til, at PPR og egen læge orienterer hinanden, når der henvises til psykiatrisk udredning eller behandling.

Når der foreligger samtykke fra forældrene kan egen læge altid få de oplysninger PPR ligger inde med.

Da der ofte er tale om omfattende sagsakter, er det en fordel hvis det præcises hvilke akter, lægen har behov for at se. F.eks. kan spørgsmålet formuleres således: ”Kan PPR bidrage med oplysninger i forhold til en eventuel henvisning af XX til børnepsykiatrisk udredning?”

Familiesektionen/PPR kan anbefale forældre at gå til egen læge og forældrene kan medbringe en udtalelse eller vurdering

De praktiserende læger kan anbefale forældre at henvende sig til Familiesektionen eller skolelederen/dagtilbudslederen for henvendelse til PPR. Den praktiserende læge kan i den forbindelse give forældrene en udtalelse eller vurdering med.