2015-12-04 Referat fra generalforsamling december 2015

Referat af generalforsamling, SSFL d. 4. december 2015

Referat af generalforsamling for Skive, Salling, Fjends lægeforening og Skive Lægelaug d. 4. december 2015

Sted: Festlokalerne på Resenlund, Skive

 1. Valg af dirigent og referent. Niels Chr. Jensen blev valgt til dirigent og Birgitte Fjerbæk blev valgt til referent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt ifht. foreningens vedtægter
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formand Rasmus Krogh fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev taget til efterretning uden indsigelser. Rasmus kom bl.a. ind på følgende punkter:
 • Det forgangne års fællesmøder.
 • Aktiviteten i PLO-K incl. møder med de øvrige formænd i Regionen.
 • Samarbejdet med Skive Kommune som primært opfattes som godt og givende.
 • Kollegial aktivitet i det forgangne år incl. frafald og tilgang af praktiserende læger i området.
 • Et ønske om at gennemgå vedtægterne for vores to foreninger og revidere disse. Bestyrelsen lægger op til en ekstraordinær generalforsamling i starten af det nye år med henblik på dette.
 1. Godkendelse af revideret regnskab Kasserer Lisbeth Falkenberg fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet blev vedtaget uden indsigelser. Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelse udtrykte en hensigt om at fastholde en uændret kontingentstørrelse.
 2. Indkomne forslag. Forslag v. Hanne Væsel vedr. ønske om at ændre vedtægterne for foreningen, så der indføres maximale funktionstider for bestyrelsesmedlemmer så flere fra foreningen på skift deltager i bestyrelsesarbejdet. Se bilag 1. Hun fremlagde kort forslaget. Efter en kort diskussion blev det vedtaget at selve afstemningen henlægges til en ekstraordinær generalforsamling i starten af det nye år.
 3. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Lisbeth Falkenberg og Henrik Laursen var på valg og blev begge genvalgt. Rasmus Krogh og Birgitte Fjerbæk fortsætter uændret, da de først er på valg til næste år.
 4. Valg af revisor. Poul Dahl blev genvalgt.
 5. Drøftelse af det kommende års aktiviteter. Bestyrelsen er i gang med at planlægge et mødeprogram for det kommende år.

Derudover planlægges gennemgang af foreningernes vedtægter med henblik på en justering. Det tages op på en ekstraordinær generalforsamling.

 1. Evt. Jannik Kruse foreslog at der inden den proklamerede ekstraordinære generalforsamling planlægges et diskussionsmøde.

Referent: Birgitte Fjerbæk Dato for referat: 07-12-2015

*********************************************************************************

Bilag 1.

Generalforsamling i Skive Lægelaug fredag den 4. december 2015.

Bilag til punkt 4. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring ved Hanne Væsel (ændringer i kursiv):
§ 8. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og sidder i max 4 år ad gangen, dog max 8 år ad gangen hvis formandsskab indgår i bestyrelsesperioden, og max 6 år ad gangen hvis kassererpost indgår i bestyrelsesperioden. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløbet valgperiode, vælges på næste generalforsamling et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Nuværende vedtægter:
§ 8. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved den stiftende generalforsamling dog således, at der vælges 2 medlemmer for 1 år. Funktionstiden afgøres ved lodtrækning. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløbet valgperiode, vælges på næste generalforsamling et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Standardvedtægt for kommunale lægelaug
– som vedtaget af PLO’ repræsentantskab den 9. april 2011 –
§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af minimum 2 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen. Ved den stiftende generalforsamling i 2012 dog således, at bestyrelsen vælges for 3 år.
Generalforsamlingen kan vælge at udpege en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem heraf udtræder i valgperioden.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløbet af sin valgperiode, kan bestyrelsen vælge at arbejde i undertal eller foretage supplerende nyvalg. Bestyrelsen skal dog altid mindst bestå af 2 medlemmer. Valget gælder indtil det næste ordinære valg og finder sted på samme måde som ordinært valg til bestyrelsen.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med en formand og en næstformand.

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. Umiddelbart genvalg af formand kan finde sted to gange.
Funktionstid for bestyrelsen begynder 1. marts det år valget har fundet sted.

Medlemmer af praksisudvalget kan deltage i bestyrelsens møder.

Bestyrelsen kan af medlemsskaren ad hoc udpege medlemmer til varetagelse af afgrænsede opgaver.