2015-06-18_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg den 18. juni 2015

2015-06-18_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg den 18. juni 2015

Sundhedsafdelingen
Den 2. juli 2015

Referat fra møde i KLU Skive Kommune, den 18. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, 3. sal Torvegade 10, Skive

Deltagere: Praksis Hanne Toft Væsel, Rasmus Krogh, Birgitte Fjerbæk
Skive Kommune; direktør Lars Harder, Sundhedschef Trine Brøcker, Sund-hedscenter leder Marianne Balsby, Ældrechef Sonja Johnsen, Leder af syge-dagpenge Poul Nyrup, Familiechef Svend Frøslev

Afbud: Leder af Sundhedsplejen Lone Tanderup, Myndighedschef Elsebeth Hummelgaard
Referent: Trine Brøcker

Dagsorden:
1) Velkomst og præsentationsrunde

2) Status på kommunepraksis samarbejdet – referat fra faste møder mellem praksiskonsulent og Skive kommune
Hanne Væsel orienterede – status vedhæftet (har den ikke endnu, men sender den med det endelige referat ud).

3) Status på LÆ 285 (ny lovpligtig attest med ekstra korte tidsfrister).
Rasmus spurgte til, om de særlige frister i forbindelse med attesten har givet udfordringer i kommunen. Poul oplyste, at der ikke har været de store udfordringer. Ordningen er dog ny endnu, så der er ikke så mange erfaringer. Det blev aftalt, at hvis sagsbehandleren har behov for kort frist, skal vedkommende sørge for at ringe med det samme, så lægehuset er opmærksom på den korte frist allerede fra attesten modtages.

4) Samarbejde når kommunen bestiller speciallægeattest – kan egen læge automatisk få tilsendt en kopi?
Der var enighed om at det er en god ide, og kommunen vil tilstræbe at det sker i alle sager. Der findes ikke en umiddelbar elektronisk løsning, men indtil den ligger vil attesterne blive fremsendt pr. post.

5) 15 km grænsen – hvordan vejleder kommunen borgerne ved lægevalg?
Det er vigtigt at Borgerservice er opmærksom på at hvis borgeren vælger en læge der ligger mere end 15 kilometer væk, fravælger man samtidig enhver mulighed for hjemmebesøg. Samtidig betyder nye regler, at man ikke har mulighed for at beholde sin nuværende læge, hvis man flytter længere end 15 km væk, med mindre den pågældende har åbent for tilgang.

6) Samarbejdet omkring FMK (oprydningsaftale, håndkøbslægemidler, fornyelse af recepter for hospitalsambulatorier).
Der er en fortsat en række udfordringer med FMK – det største er, at dosisdispensering ikke virker. Det kan godt fungere fra lægepraksis til FMK, men hvis hospitalet er inde over kan systemet ikke håndtere det. Mange praktiserende læger vil derfor ikke dosisordinere for det medicin der løbende reguleres. Skive Kommune har et stort ønske om, at der for de stabile ordinationer så vidt muligt fortsat anvendes dosisordinationer.. Rasmus gjorde opmærksom på, at læger kun skal ordinere håndkøbspræparater på FMK, når de vurderer, at der er en lægefaglig indikation for dem. Praktiserende læger skal således ikke ulejliges unødigt ifht. diverse håndkøbslægemidler inkl. naturlægemidler. Det er kun ved begrundet mistanke om, at håndkøbslægemidler eller kosttilskud m.v. kan medføre alvorlige interaktioner med de lægeordinerede lægemidler at læge skal orienteres. Sonja fortalte, at det er teknisk muligt for hjemmeplejen at håndtere håndkøbspræparater og lignende uden om FMK. Rasmus gjorde opmærksom på, at praktiserende læger ikke altid kan eller skal forny recepter for borgere, der er tilknyttet et hospitalsambulatorium. Det kan bl.a. dreje sig om tilfælde, hvor den praktiserende mangler kendskab til lægemiddel, behandlingsplan eller blodprøvesvar.

7) Fravalg af livsforlængende behandling – kender alle deres rolle?
Sundhedsstyrelsen arbejder på en FAQ om emnet, da den eksisterende vejledning er meget svær tilgængelig.

8) Status på Medicintjek i Praksis – er der basis for også at etablerer et samarbejde omkring medicingennemgang med Apotekerne?
Nej – den gældende aftale med Region Midtjylland vurderes at dække behovet.

9) Samarbejde mellem PPR og de praktiserende læger
PPR kan ikke tage imod henvisninger fra lægerne, men vil gerne samarbejde om udveksling af oplysninger. Det blev aftalt at PPR altid orienterer egen læge, når der henvises til regionspsykiatrien. Samtidig undersøger kommunen muligheden for at åbne for kommunikation mellem lægerne og PPR/Familiesektionen via Sundhedsplejens lokationsnummer. Der er dog nogle udfordringer med dette, som skal afklares før det kan lade sig gøre.

10) Samarbejdsmodel mellem kommuner og almen praksis om henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien
Styregruppen for Børne- og ungdomspsykiatrien har aftalt at der skal implementeres en samarbejdsmodel mellem kommunerne og almen praksis vedrørende psykisk syge børn og unge. Modellerne har været drøftet både internt i kommunen om med praksiskonsulenten. Et forslag til Skive-model vil blive udsendt til godkendelse i KLU.

11) Status på det sociale akuttilbud – orientering og drøftelse
Der har været 60 henvendelser (dog ikke unikke cpr.nr.) og 13 overnatninger, siden akuttilbuddet åbnede i marts. Der bliver ført nøje statik over aktiviteterne, da tilbuddet er et satspuljeprojekt.

12) Status på lægedækning i Skive Kommune
Jannick Kruse er ny læge i Jørgen Søndergaards tidligere praksis. Der vurderes ikke pt. at være lægedækningsudfordringer i Skive by. Roslev har åben for tilgang, men oplever en stor søgning af patienter fra Mors. Rasmus og Birgitte har været til rekrutteringsmøde i Århus, med henblik på at møde mulige nye praktiserende læger – en af de ting, der efterspørges er mulighed for ægtefællejob. Lars Harder oplyste, at der pt. er meget lav ledighed i Skive Kommune og Jobcentret har stor fokus på matchning på AC-området.

13) Forebyggelse: Er der ideer til fælles initiativer vedr. forebyggelse og sundhedsfremme?
Skive Kommune er kontrolkommune i forhold til Viborgs 5-årige projekt med screening af +65 årige, så præcis det samme kan vi ikke implementere. Birgitte nævnte tilbud til borgere før de sygemeldes af stress – lægerne får mange henvendelser, men har ikke rigtig noget at henvise til. Det blev aftalt, at hvis der blandt lægerne er gode ideer til projekter, der på lidt overordnet plan kan medvirke til at fremme folkesundheden må de meget gerne melde ind til enten Hanne eller Trine.

14) Opdateringer af mailadresser – hvordan sikre vi at alle er på?
Rasmus kan formidle en mailliste.

15) Eventuelt
Sonja spurgte om vagtlægerne kan have medicin med ud. Nogle gange bliver lægen nødt til at indlægge, alene for at få det nødvendige medicin. Tilbagemeldingen var, at det ikke vil være muligt, både fordi det vil være vanskeligt for lægen at have et bredt nok sortiment med ud – og fordi det ikke er vagtlægens opgave at opstarte IV-medicin.