2015-04-13 Referat fra møde med Skive kommune

Referat fra møde den 13. april 2015 mellem praktiserende læger i Skive kommune og Skive kommune

Referat:

Psykiatri: – Ane Mikkelsen orienterede om det nye psykosociale akuttilbud.
Der vedlægges to bilag, et beregnet til at hænge op i venteværelse eller opslagstave og et til lidt faglig uddybning til læger og klinikpersonale

Kommunikation:
Jan Larsen It medarbejder i ældreafdelingen, gav en status på hvordan det går med implementeringen af FMK og hvor langt Skive Kommune er. Vi har nu 1122 borgere der er synkroniserede på FMK, ud af ca. 2400.

Alle oplever at den største udfordring er kombinationen dosispakning, hospitalsindlæggelse og genbestilling.

Lægerne ønsker ikke dosis dosisdispenseret medicin før systemet fungerer. Men det vil give ressourceproblemer i Pleje og omsorg, da der ikke er personaletimer til at dosere medicin.

Apotekerne er fortsat ikke på FMK, og kommer det så vidt vides heller ikke før om to år.

Der er strammet op omkring korrespondancen mellem socialområdet og lægerne. Socialområdet er kommet på samme omsorgssystem (patientjournal)som ældreområdet og det giver mulighed for MedCom advier. Området er meget. Obs. på brugen af sygeplejefaglige personer inden kontakt til lægerne.

Ældreområdet, Pleje & omsorg:
Sonja Johnsen orienterede om brug af TOBS= Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom.

Det er et nyt observationssystem der skal sikre, at måling af værdier foregår på en systematisk måde i kommunen. Systemet kaldet TOBS, indeholder klare retningslinjer for, hvordan plejepersonale skal reagere på afvigelser, når borgeren udviser tegn på pludselig svækkelse eller akut sygdom. Vi håber at dette ud over at være til gavn for borgerne og så kan kvalificere henvendelserne til praksis når en TOBS score indikere dette.

Status på opfølgende hjemmebesøg er, at det ikke er gået specielt godt. Der mangler screening på hospitalerne, og mange siger nej tak når de er hjemme.

Målgruppen er nu udvidet til at være alle borgere der er i en tilstand hvor det ville være en god ide med et samlet besøg af praksis og hjemmepleje. Alle arbejder dog videre på at inddrage hinanden hvor det giver mening.

Der er rigtig god effekt at en ny indsats i forbindelse med Projekt: Den ældre medicinske patient, hvor borgerne kan tilbydes besøg inden for 48 timer efter udskrivelse af en hjemmesygeplejerske.

Der er ansat en ny udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen, hun vil gerne mødes med lægernes personale. Hun deltager i næste møde mellem Sundhedscenter og klinikpersonale.

Der er mange nye og forbedrede tiltag på demensområdet.

Der er startet Café for demente og deres pårørende og det går godt.

Der er et motionsforløb for demente, det har ikke så mange deltagere, så kontakt endelig demenskoordinatoren hvis I møder borgere der kan have glæde af dette.

Kontakt gerne demenskoordinatoren ved ny diagnosticering, hun følger og støtter gerne borger og pårørende også selv om de ikke har egentlig behov for støtte af hjemmeplejen.

Elsebeth Hummelgaard gav en kort tilbagemelding om hvordan det går på det nye Call center i Viborg, der gerne skulle hjælpe, så færrest mulige bliver indlagt, i tilfælde hvor der er andre muligheder der kan bruges.

Der er dog stadig nogle udfordringer specielt omkring betaling / ikke betaling for transport, mad og medicin.

Sygedagpengeområdet:
Projekt om afklaring af attestbelastning viste at der var problemer, men ikke i det omfang som først antaget. I de attester vi har fået, har vi to punkter som vi arbejder videre med:

  • Uhensigtsmæssige standard spørgsmål (Sygedagpengeafdelingen har gjort første tiltag – håber det hjælper)
  • Sagsbehandlerne skal overveje hvornår der anmodes om ”store” erklæringer – LÆ265: lægeattest til rehabiliteringsteamet er lovpligtig, men forinden skal det overvejes om der skal anmodes om andre lægeattester (dette punkt arbejder vi pt. med).

Praksis oplyser at de ikke er så gode til at læse i teksten om der er brug for en hurtig tilbagemelding. Hvis der af en eller anden speciel grund er behov for hurtig reaktion, opfordres sagsbehandlerne til ikke kun at skrive, men også lige ringe og gøre opmærksom på behovet.

Sundhedscenteret:
Marianne Balsby orienterede kort om sundhedscenterets indsatser og tilbud, samt udleverede en oversigt til de der vil bruge en sådan, den findes også som bilag til dette referat. Ellers kan indsatserne ses på Sundhedscenterets hjemmeside og på praksis.dk /sundhed.dk.

Nyt tilbud er:
– cafe for borgere med bækkenbunds problematikker. Der er særskilt cafe for mænd med incontinens problemer. Der instrueres i bækkenbundstræning og vejledes om hjælpemidler.

Der har en periode været en del forvirring om bestilling af diætist. Vi gør som oprindeligt forsøgt, nemlig at henvisningen sendes digitalt til Sundhedscenteret, så vurderer diætisten her og praksisdiætisten sammen, hvem det er mest hensigtsmæssigt borgeren får et forløb hos, afhængig af om der er yderligere sundhedsmæssige problematikker.

Én indgang kan bruges hvis lægerne sender den diætist henvisning som de normalt bruger som henvisning til hospitalet, til Sundhedscenterets EAN. Så videre sender vi hvis borgeren ikke er i den kommunale målgruppe.

Integration af praktiserende læger i Skive Sundhedshus
Lisbeth Falkenberg har oplevet det positivt at få en henvendelse fra Marianne Balsby angående samarbejdet i huset. Håber de i fællesskab kan finde områder at udvikle, men intet konkret endnu.

 

Reminder:
Husk at gøre os opmærksom på ændringer i mailadresser så vi får sendt ud til alle.

Husk også at vi gerne vil invitere nye læger til møde med Omsorg og pleje og Sundhedscenter Skive for at snakke om hvad vi kan til byde og om samarbejdet i al almindelighed.

Eva Henriksen
Seniorkonsulent