2014-12-05 Referat fra Generalforsamling i Skive, Salling, Fjends Lægeforening fredag d. 05-12-2014

Referat fra Generalforsamling i Skive, Salling, Fjends Lægeforening fredag d. 05-12-2014

Sted: Højslev Kro

1. Valg af dirigent og referent.
Niels Chr. Jensen blev valgt til dirigent og Rasmus Krogh blev valt til referent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt ifht. foreningens vedtægter

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formand Anders Luckow fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev taget til efterretning uden indsigelser.
Anders kom bl.a. ind på følgende punkter:

  • De formelle forskelle på Skive Lægelaug og Skive, Salling, Fjends Lægeforening.
  • Samarbejdet med Skive Kommune personificeret ved vores kommunale praksiskonsulent Hanne Væsel.
  • Forandringerne i almen praksis med ny overenskomst, lokale rekrutteringsproblemer og Regionsklinik i Pulsen i Balling. Forventning om behov for øget kontakt mellem PLO-Kommunal og PLO-Regional.
  • Det forgangne års møder.

3. Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Lisbeth Falkenberg fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet blev vedtaget uden indsigelser.
Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen. Den afgående bestyrelse udtrykte en hensigt om at fastholde en uændret kontingentstørrelse.

4. Indkomne forslag.
Ingen.

5. Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Anders Luckow og Rasmus Krogh var på valg. Anders ønskede ikke at genopstille. Birgitte Fjerbæk blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. Rasmus Krogh blev genvalgt. Henrik Laursen og Lisbeth Falkenberg fortsætter uændret, da de først er på valg til næste år.

6. Valg af revisor.
Poul Dahl blev genvalgt.

7. Drøftelse af det kommende års aktiviteter.
Den nye bestyrelse vil planlægge et mødeprogram for det kommende år.

8. Evt.
Ingen emner.
Referent: Rasmus Krogh
Dato for referat: 07-12-2014