2013-12-06: Referat fra Generalforsamling i Skive, Salling, Fjends Lægeforening fredag d. 06-12-2013

2013-12-06_Referat fra Generalforsamling i Skive, Salling, Fjends Lægeforening fredag d. 06-12-2013

Sted: Højslev Kro

1. Valg af dirigent og referent.
Niels Chr. Jensen blev valgt til dirigent og Rasmus Krogh blev valt til referent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt ifht. Foreningens vedtægter

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.Han kom bl.a. ind på følgende punkter:
Formand Anders Luckow fremlagde bestyrelsens beretning.
Han kom bl.a. ind på følgende punkter:

  • De formelle forskelle på Skive Lægelaug og Skive, Salling, Fjends Lægeforening.
  • Det forgangne års møder.
  • Det lange seje forløb med overenskomstproblemer for de praktiserende læger; skinforhandlinger, opsigelse, lovindgreb, repræsentantskabets tætte beslutning, uvisheden om fremtiden på området.
  • Det fortsatte gode kollegiale sammenhold lokalt, hvor imponerende 100 % af de praktiserende læger deponerede deres ydernummer hos PLO og repræsentantskabet. Sidstnævnte valgte efter en tæt afstemning ikke at gøre brug af dette magtmiddel.
  • Lokale udfordringer med lægemangel i Rødding, Pulsen i Balling, Akutpladser på Plejecenter Marienlyst.

3. Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Charlotte Eithz fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet blev vedtaget uden indsigelser.
Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen. Den afgående bestyrelse udtrykte en hensigt om at fastholde en uændret kontingentstørrelse.

4. Indkomne forslag.
Ingen.

5. Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Charlotte Eithz og Henrik Laursen var på valg. Charlotte ønskede ikke at genopstille. Lisbeth Falkenberg blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. Henrik Laursen blev genvalgt. Anders Luckow og Rasmus Krogh fortsætter uændret, da de først er på valg til næste år.

6. Valg af revisor.
Poul Dahl blev genvalgt.

7. Drøftelse af det kommende års aktiviteter.
Den nye bestyrelse vil planlægge et mødeprogram for det kommende år.

8. Evt.
Ingen emner.

 

Referent: Rasmus Krogh