2014-08-28_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg den 28. august 2014

2014-08-28_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg den 28. august 2014

Sundhedsafdelingen

18. august 2014

Referat fra møde med det kommunalt lægelige udvalg og Skive kommune

Torsdag den 28. august 2014 kl. 14 – 16

Sted: Rådhuset Torvegade 10, Skive mødelokale 3-39

Deltagere:
Praksis: Anders Luckow, Hanne Toft Væsel
Skive kommune: Sonja Johnsen, Trine Brøcker, Poul Nyrup, Elsebeth Hummelgård, Lone Tanderup, Marianne Balsby, Eva Henriksen

Afbud: Svend Frøslev, Inglev Jensen

Dagsorden:

1. Status på kommunepraksis samarbejdet Eva/Hanne
Eva orienterede om de emner der har været drøftet på de månedlige møder.
Herunder:
Skivekommunes Pleje og omsorg, myndighedsafdeling og Sundhedsafdelingen tilbyder et fælles introduktionsmøde til ny læger i kommune. Kontakt Eva Henriksen.

2. Lægebetjening af den kommunale akutfunktion. Anders
Hvilke forventninger har Skive Kommune og hvilke muligheder kan lægerne tilbyde?

Det går stille og roligt fremad med antallet af indlæggelser på kommunens akutpladser.
Praksis forventer senere indgåelse af regional aftale på området.

Elsebeth orienterede om et nyt klyngeprojekt der skal forebygge indlæggelser. Projektet er fælles for Midt klyngen og starter i november. Der vil være en kommunal sygeplejerske (fra en af de tre kommuner Skive, Silkeborg, Viborg) i akutafdelingen i tidsrummet 10 til 22 for at hjælpe med kontakten til de kommunale indsatser spec. akutstuer.

Anders og Hanne oplever at der er flere indlæggelser pga. organiseringen af akutafdelingen. De oplevere at akutafdelingen indlægger til akut udredning.

3. Optimale rammer for samarbejdet. Anders
Hvorledes kan samarbedet forbedres med den kommunale hjemmepleje?
Kan kvaliteten af observationer og informationer ændres, således at beslutningsgrundlaget for lægefaglig behandling forbedres?
Findes der alternative kommunikationsformer?

Lægerne oplever at der er flere forespørgsler under det de opfatter som ”bagatelgrænsen”. Pleje og omsorg vil gå tilbage og præcisere for medarbejderne at elever, assistenter, og hjælpere skal kontakte sygeplejerske eller kontaktperson inden de skriver til lægen.

Mange oplysninger under bagatelgrænsen er på opfordring fra embedslægen. Det foreslås derfor at der etableres et nyt møde hvor praksislæger, embedslægen og hjemmeplejen drøfter hvad der er nødvendigt! Pleje og omsorg etablerer møde når de er færdige med denne runde tilsyn. Forventet fremlæggelse på det fælles møde i april.

Lægerne ønsker udarbejdelse af standarter i forbindelse med rekvirering af lægebesøg.
Lægebesøgene foregår oftest sidst på eftermiddagen, efter alm konsultationstid. Lægerne har travlt og oplever tit at de må vente på at borgeren bliver kørt på stuen og lagt/liftet i seng. Der er sommetider mangel på kvalificerede oplysninger.

Hjemmeplejen arbejder på at gøre det bedre, der strammes op på forberedelsen fra sygeplejerskerne side både ved planlagte og akutte besøg, bl.a. ved brug af ISBAR.
Angående prøver spec. podninger aftales det at man ikke behøver køre til pt.s egen læge, men kan aflevere materialet i nærmeste lægehus.
Nogle prøvematerialer er tilgængelige på plejecentrene (depot leveres af lægerne).

4. Medicinhåndtering. Anders
Hvorledes håndteres medicinafstemning og medicingennemgang mest hensigtsmæssigt i samarbejdet med hjemmeplejen i forbindelse med overgang til FMK (fælles medicinkort)?

Der er enighed om at det kun er lægen der kan ændre i ordinationer. (sygeplejerskerne i pleje og omsorg kan, men gør det ikke). Der er for tiden mange forespørgsler, så alle er nødt til at tage den lidt med ro. FMK har afdækket mange fejl spec. uafsluttede ordinationer.
Vi ønsker alle at lave en særlig aftale i forbindelse med indførelse af FMK, således at der kun bliver bedt om opdatering hvor der er uoverensstemmelser. Dette er for borgerens sikkerhed og udløser ikke en LÆ 125.
Forvaltningen udarbejder forslag til midlertidig aftale.

5. Forebyggelse. Anders / Marianne
Er der ideer til fælles initiativer vedr. forebyggelse og sundhedsfremme?

Anders efterlyser bedre forløb for fx diabetespatienter. Kan den kommunale del af forløbsprogrammerne udbygges med mere undervisning fx i injektionsteknikker? Emnet tages op på næste møde mellem praksissygeplejersker og sundhedscenteret, så det bliver tydeligere hvad behovet er og hvor man kan forbedre samarbejdet.

Lægerne ønsker at hjemmesiden bliver tydeligere, ikke bare på det kommune tilbyder, men også hvornår de forskellige tiltag starter.
Der ønskes et tættere samarbejde omkring nye indsatser i kommunen, specielt sygeplejeklinikkerne/hjemmesygepleje og sundhedscenter, således at lægerne i god tid ved når vi udbygger med indsatser de tidligere har taget sig af.

Lone orienterede om øget opmærksomhed på overvægtige børn.

Marianne orienterede om den nye indsats ”Jo før jo bedre” som er tilbud om sundhedssamtale til borgere der er+64, og vis livssituation har ændret sig. Det vil være fint hvis lægerne henviser, men der kræves ingen visitation så borgeren kan godt selv kontakte Sundhedscenteret. Se bilag

6. Orientering om at Skive kommune har taget lægernes reaktion omkring øgede attestbelastning alvorligt. Kommunen vil gerne lette lægerne for arbejdsmængden (og dermed selv spare penge).

Skive kommune har derfor nedsat en arbejdsgruppe som skal kulegrave nødvendigheden af attesterne. Arbejdsgruppen består af konsulenterne Charlotte Svoldgaard og John Sinding, som i samarbejde med medarbejdere fra JobStart og Sygedagpengeafdelingen skal undersøge ovenstående med udgangspunkt i konkrete cases fra praktiserende læger. Hanne Toft Væsel og arbejdsmarkedschef Lars Harder inddrages i arbejdsgruppen efter behov. Hanne

7. Flere læger oplyser at alle genoptræningsplaner slettes automatisk fordi de er for svære og omfattende at læse – kan vi gøre noget ved det? Hvad er lægernes behov for tilbagemelding? Eva/Marianne

Problemet er allerede løst. Sundhedscenteret sender kun resumé og det fungerer fint.

8. Status på lægedækning i Skive kommune.

Der er fortsat problemer med at rekruttere læger til Skive. Pulsen dækkes af vikarer. Punktet samles op efterfølgende med Inglev. Lægerne kontakter selv regionen.

9. Evt. drøftelse af hjemmeplejen mulighed for at have iv væske til rådighed på akutpladserne. Marianne Frost og Hanne arbejder videre med sagen.

Med venlig hilsen
Eva Henriksen
Seniorkonsulent