2014-08-01 PKO Hanne Væsel nyhedsbrev august 2014

2014-08-01 PKO Hanne Væsel nyhedsbrev august 2014

Kommunenyt fra praksiskonsulenten (Hanne) aug 2014

 

satspuljepengene til sårbare gravide

Tak for jeres hurtige tilbagemeldinger vedr satspuljepengene til sårbare gravide som Skive Kommune gerne vil have fat i.
Jeg besluttede ud fra jeres tilbagemeldinger og en drøftelse med kommunen at jeg udelukkende kan skrive under på vores deltagelse hvis det ikke giver et merarbejde for os.
Det betyder at ledende sundhedsplejeske Lone Tanderup formulerer skriftligt at vi vil blive kontaktet telefonisk af jordemoder eller sundhedsplejeske hvis de er uenige i vores kryds i niveauinddelingen på svangrejournalen. Denne form for deltagelse fra os vil være nok til at kommunen vil kunne formulere et projekt som de vil kunne søge satspuljepenge ud fra.
Det er jo ud fra vores ”niveau kryds” at svangreomsorgen bliver vurderet i dag, så for mig at se vil det ikke kræve ekstra arbejds belastning fra os hvis det udelukkende gælder om at vi sætter vores niveaukryds rigtigt.

Attestbelastning:
Skive kommune har taget vores reaktion omkring vores øgede attestbelastning meget alvorligt. De vil gerne lette os for arbejdsmængden (og dermed selv spare penge).
De har derfor nedsat en arbejdsgruppe som skal kulegrave nødvendigheden af attesterne. Arbejdsgruppen består af konsulenterne Charlotte Svoldgaard og John Sinding, som i samarbejde med medarbejdere fra JobStart og Sygedagpengeafdelingen skal undersøge ovenstående med udgangspunkt i konkrete cases fra os praktiserende læger. Jeg arbejdsmarkedschef Lars Harder inddrages i arbejdsgruppen efter behov.

Arbejdsgruppens opgaver [se originaldokument i ovenstående link. Red.] 

 • Arbejdsgruppen skal undersøge interne arbejdsgange der medfører merforbrug af lægeerklæringer 
 • Arbejdsgruppen skal undersøge om alternative arbejdsgange kan mindske tidsforbruget i forbindelse med indhentning af lægelige oplysninger, fx ved 

 • Anvendelse af telefoniske henvendelser til lægerne hvor det er muligt
 • Anvendelse af mails hvor det er muligt
 • Eventuelle andre IT-løsninger for kommunikationen med de praktiserende læger
 • Indhentning af lægelige oplysninger fra andre behandlingsinstitutioner hvor det er muligt fx sygehusjournaler, speciallæger m.m.
  1.  
 • Arbejdsgruppen skal sikre udarbejdelsen af interne retningslinjer for
 • Anvendelse af lægeerklæringer
 • Anvendelse af intern lægekonsulent
 • Anvendelse af sundhedskoordinator
 • Anvendelsen af alternative og tekniske løsninger, jf. pkt. 2

 

 1.  

 

 • Arbejdsgruppen skal

 

 

 • Analysere det nuværende omkostningsniveau
 • Finde evt. besparelsespotentiale økonomisk og tidsmæssigt

 

 

Forløb og tidsplan
Der afholdes et indledende møde i arbejdsgruppen i august 2014.
Cases fra de praktiserende læger indsendes snarest efter mødet. Fristen aftales på mødet.  

Derefter aftales den konkrete tidsramme for arbejdet og mødeaktiviteten i arbejdsgruppen.

Forløbet vil være

 • Lægerne indsender cases
 • Interview med medarbejdere i Sygedagpenge og JobStart
 • Analyse af eksisterende forretningsgange
 • Analyse af eksisterende økonomi og vurdering af besparelsespotentialer
 • Udarbejdelse af forslag til nye/reviderede forretningsgange
 • Godkendelse af forretningsgange
 • Formidling af nye forretningsgange i Jobcenter Skive og til de praktiserende læger

 

 

Målet er, at der skal foreligge et resultat ultimo 2014.

 

For at hjælpe os selv og kommunen med at reducere attestmængden skal vi de næste 3 måneder (1/9-1/12) hver gang vi laver en attest reflektere over om den er nødvendig set ud fra et lægeligt synspunkt.
Hvis vi finder attesten eller spørgsmålene i attesten irrelevant, skriver vi en kort begrundelse og sender den til chsc@skivekommune.dk. Charlotte Svoldgård ringer tilbage til os som afsender og får cpr nummeret telefonisk. Man kan også vælge at samle sine cases og sende dem feks efter hver måned, eller samlet inden 1/12.
De praksis som Charlotte Svoldgård ikke har hørt fra 15/10 vil blive ringet op for at høre om man ikke har haft irrelevante attester eller irrelevante attestspørgsmål , eller om man har glemt at sende dem til hende.
Hvis i kan huske tilbage de sidste måneder på nogle cases som i synes kan indgå som værende irrelevante må I meget gerne indberette. Jo flere cases jo mere at arbejde med for arbejdsgruppen. De vil også hæfte sig ved volumen mhp om det er værd at bruge tid på.
Håber vi på den måde kan hjælpe os selv med at reducere antallet af irrelevante attester.

 

Tværsektionelle markedsdage:
Har lovet Eva at i lige overvejer om ikke det er et besøg værd at tage til den tærsektionelle markedsdag som regionen og kommunen holder for os på Viborg sygehus d 24/9 (se tidl udsendt mail a 4/7 fra regionen) .

 

 

MVH Hanne.

 

Forklarer nærmere på næste 12 mandsmøde hvor spørgsmål kan rejses