2014-06-24: Arbejdsskabelon, Blodtransfusioner i Sundhedshuset (lungeamb.)

2014-06-24_Arbejdsskabelon_blodtransfusion_i_Sundhedshuset_lungeamb

Emne Blodtransfusioner i Sundhedshuset
Baggrund Lungeambulatoriet i Skive Sundhedshus tilbyder siden 2012 at give ambulant blodtransfusion efter gældende instruks i e-dok. Bestilling af forlig og blod kan foretages på følgende måder: Ved at praktiserende læge tager blodprøve til forlig (enten i praksis eller i patientens eget hjem) og sender blodprøven til klinisk biokemisk afdeling. Ved at henvise patienten til klinisk biokemisk afdeling senest hverdagen inden den aftalte transfusion på ambulatoriet. Ved at bestille den mobile bioanalytiker til at at tage blodprøven efter sædvanlig praksis. Ved bestilling af blodet skal der på bestillingen mærkes tydeligt, at transfusionen skal foregå i SKIVE. Vurdering af patienternes egnethed: For at en patient skal være egnet skal han/hun kunne varetage følgende funktioner: -være helt eller delvist selvhjulpen -selv kunne varetage toiletbesøg -selv kunne spise og drikke -skal medbringe egen, vanlig medicin
Ide At afdække i hvor høj grad dette tilbud anvendes og er kendt af praktiserende læger i Skive kommune.
Formål At optimere brugen af denne service til gavn for borgere, der har behov for blodtransfusion.
Mål At alle borgere (indenfor målgruppen), der har behov for blodtransfusion tilbydes transfusion i sundhedshuset fremfor på hospitalet.
Handling/Aktivitet I samarbejde med Lungemedicinsk ambulatorium, læger og sygeplejerske(r) i praksisklinikkerne i sundhedshuset og praksiskonsulent at afdække, hvordan tilbuddet udnyttes og/eller hvad de skal til for at tilbuddet kommer så mange borgere som muligt til gode.
Succes kriterium At alle praktiserende læger i Skive kommune kender og anvender tilbuddet om transfusion i sundhedshuset.
Forventet effekt   At færre borgere skal transporteres til hospital for at få transfusion.

  • get antal transfusioner i huset.
  • konomi
Transportbesparelser.I højere grad undgå, at borgere indlægges til transfusion og således undgå indlæggelsesjournal og epikrise.
Evaluering Baseline: Hvor mange transfusioner, der i dag gives i Lungemedicinsk ambulatorium.Evaluering sker efter en målrettet afdækning af behov og informationsindsats hos praktiserende læger. Afhængigt af
Perspektiv I fremtidsperspektiv vil blodtransfusioner i nogle tilfælde kunne gives i hjemmet under overvågning af kvalificeret personale i kommunen med back-up hos praksis og/eller lungeambulatoriet.Styregruppen: Præsentation af ideen på møde denSamarbejdsgruppen: præsentation på møde 23. januar i samarbejde med Lungemedicinsk ambulatorium og almen praksis.