2013-05-27_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg

2013-05-27_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg

Referat af møde i det Kommunalt Lægelige Udvalg 27.5.2013

Deltagere:
Fra Lægelauget: Hanne Toft Væsel og Anders Luckow

Fra Skive kommune: Sonja Johnsen, Trine Brøcker, Eva Henriksen og Niels Broch Knudsen (ref.)

Afbud: Inglev Jensen, Lone Tanderup, Elsebeth Hummelgaard

Dagsorden:

1. Orientering om samarbejdet mellem praksiskonsulent og Sundhedschef:
Eva Henriksen orienterede om, at temaerne som var på dagsordenen til årsmødet i april også har dannet rammen for samarbejdet mellem almen praksis og kommenen i den seneste periode.

Der har været et særligt fokus på organiseringen af samarbejdet mellem praksisdiætisten og den kommunale diætist.
Praksisdiætisten har skrevet til lægerne at de primært kan henvende til hende via edifact nummer 2790001999698.
Hvis man er i tvivl om hvem borgeren hører til (regional /kommunal)er det er dog stadig muligt at henvende sig til diætisten i sundhedscentret, hvorefter patienterne vil blive fordelt blandt de to diætister. I dialog med regionen arbejdes der på at gøre grænserne mere flydende i forhold til fordeling af patienter blandt diætisterne.

Drøftelse af E-fakturering er påbegyndt, og det vil blive dagsordensat efterhånden som området og de tekniske løsninger udvikles. Lige nu fungerer det ikke.

Forløbsprogrammer er kontinuerligt på dagsordenen med henblik på at skabe den bedste sammenhæng på tværs af almen praksis, region og kommune.

Årsmødet i april blev kort drøftet. Lægerne udtrykte tilfredshed med programmet, hvor der blev leveret vigtig information på korte indlæg. Sådan må årsmødet gerne afvikles i fremtiden.

2. Nye Sundhedsaftaler. Er der særlige ønsker eller interesser der skal medtænkes fra almen praksis’ synspunkt?
I de kommende måneder vil udarbejdelsen af nye sundhedsaftaler blive skudt i gang. I den forbindelse gjorde Eva Henriksen opmærksom på, at almen praksis er meget velkommen til at byde ind med ønsker til indholdet.

3. Projekt hjemmebesøg for sårbare borgere over 75 å Hvor står vi nu? Skal det optrappes eller aftrappes?:
Sonja Johnsen orienterede om, at Projekt Hjemmebesøg i 2012 ikke har forløbet som forventet. Der er således kun gennemført hjemmebesøg for halvdelen af de borgere, som på baggrund af screening er udpeget til at være i målgruppen. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2013.

Diskrepansen mellem antallet af forventede og faktisk gennemførte hjemmebesøg kan skyldes flere faktorer. Bl.a. har behovet ikke vist sig at være så stort, da der hos en væsentlig del af de screenede borgere allerede er iværksat andre indsatser/kontakter, som overflødiggør et hjemmebesøg. Der er enighed om, at de færre besøg som udgangspunkt kan fortolkes som en positiv tendens, da der ved hver borger tages stilling til, om et hjemmebesøg har relevans.

Det vil være relevant at undersøge i styregruppen for projektet, om de opstillede antal screeninger for Skive Kommune har været for højt vurderet fra begyndelsen.

4. Konsekvenser af en evt. lægekonflikt:
Lægerne fortalte, at det pt. forventes, at lægerne afleverer deres ydernumre med effekt pr. 1.9.2013. Det vil også influere på dækningen af lægevagtfunktionen. Der er endnu en del uafklarede forhold til lægedækningen under en eventuel konflikt. Pt. er en model med kommunal refusion af betaling for besøg hos praktiserende læge på bordet.

5. Samarbejdet omkring de nye akutpladser i Skive Kommune:
Sonja Johnsen orienterede om, at Skive Kommunes nye akutpladser åbnes som planlagt pr. 1. september 2013. Der er en kompetenceudvikling i gang blandt de kommunale sygeplejersker, som skal dække akutpladserne 24 timer i døgnet. Det er ikke hensigten, at alle indlæggelser på akutpladserne skal foregå via den fælles visitation på hospitalet i Viborg. Praktiserende læge vil også kunne indlægge direkte uden om den fælles visitation i Viborg.

Hanne Væsel orienterede i den forbindelse om, at der fra et lægeligt synspunkt bør indgås en § 2 aftale omkring lægedækningen af akutpladserne. Den forestående konflikt på almen praksisområdet vil dog nok indvirke på indgåelsen af en sådan aftale, da der ikke vil blive forhandlet noget før den kommende overenskomst er på plads. En aftale vil sikre en ensartet lægedækning og gode rammer omkring et fremtidigt samarbejde.

Det blev aftalt, at Skive Kommune undersøger, hvad der allerede eksisterer af lokalaftaler på området i andre kommuner, som kan bruges som inspiration til udarbejdelse af en aftale for Skive. De praktiserende læger tilbød at deltage med sparring omkring udarbejdelse af en aftale.

6. Fælles medicinkort trækker ud. Kan vi gøre noget i mellemtiden?
Det ser ikke ud til, at Fælles Medicinkort er fuldt implementeret før ultimo 2014. De praktiserende læger informerede om, at de er i stand by-position, og kan koble sig på systemet, så snart Region Midt er klar.

7. Lægedækningen i Vestsalling. Hvor står vi?
De praktiserende læger har drøftet lægedækning i Vestsalling med Region Midt, hvor der har været en del modeller på bordet omkring bl.a. satellitpraksis eller overtagelse af patienterne hos andre læger i kommunen. Intet er dog afklaret endnu, men som udgangspunkt vil den bedste løsning ud fra almen praksis’ synspunkt være, at en læge vil overtage ydernumret og etablere sig i Pulsen i Balling, når det åbnes. Ud fra de nuværende rekrutteringsproblemer vurderede lægerne dog, at dette scenarium er urealistisk.

Punktet drøftes igen på et senere tidspunkt i Kommunalt Lægeligt Udvalg.

8. Samarbejde med sundhedsplejen om gravide med forventede særlige behov efter fødslen:
Sundhedsplejen træffer jævnligt nybagte mødre, der modtager behandling, der enten i sig selv eller på grund af den bagvedliggende lidelse har betydning for deres behov for støtte fra sundhedsplejen.
Ofte opdager sundhedsplejersken dog først dette i forbindelse med det første besøg hos den nybagte mor. Det drejer sig typisk om mødre, der er medicineret mod depression, angst eller andre psykiske problemer, men det kan også være mødre med fysiske handicap, f.eks. døvhed, der vil give særlige udfordringer i rollen som nybagt forældre. På den baggrund spurgte Sundhedsplejen, om det vil være muligt at aftale, at den praktiserende læge orienterer Sundhedsplejen når sådanne patienter bliver gravide? En orientering af Sundhedsplejen vil naturligvis fordre samtykke fra patienten.

Lægerne opfordrede Sundhedsplejen til i stedet at tage fat i jordemødrene, da sådanne informationer automatisk er implementeret i svangrejournalen. Hanne Væsel tilbød at tage dette ønske med til sin praksiskonsulentkollega for gynækologien, så obstetrikerne i stedet inddrager kommunen.

9. Hvordan løfter vi i fællesskab bedst opgaven omkring borgere der har været udsat for senhjerneskade?: Her tænkes særligt på borgere som evt. har været i Holstebro til TCI behandling, og som ikke umiddelbart har symptomer efter blodprop, men hvor der alligevel viser sig vanskeligheder i hverdagen.
Eva Henriksen orienterede om, at der har været 38 borgere fra Skive Kommune i kontakt med Holstebro det sidste år.
Vi har desuden erfaret at der er en ”Grå zone” i forhold til at støtte borgere med kranietraumer, der kun har været indlagt meget kortvarigt, og er udskrevet uden der efterfølgende er iværksat en eller anden form for træning.
Borgerne kan flere år efter de har pådraget sig et kranietraume, opleve kognitive vanskeligheder især i forhold til struktur og hukommelse, og vi oplever at de kan have svært ved at fungere i familiemæssige og sociale sammenhænge.

Skive Kommune ønsker at sætte yderligere fokus på denne gruppe borgere, og efterspurgte i den forbindelse de praktiserende lægers hjælp til dette. I Sundhedscenter Skive har hjerneskadekoordinatoren god erfaring med at tage hånd om den omtalte gruppe borgere i forhold til fx at komme tilbage til eller fastholde job.

De praktiserende læger er meget velkomne til at henvise borgere til hjerneskadekoordinatoren. Borgere eller pårørende er også velkomne til selv at henvende sig direkte. Læs mere om hjerneskadekoordinatorens tilbud i dette link http://www.skive.dk/files/Institutioner2/Skive.dk/SUNDHED%20SYGDOM/Sundhedscenter/Hjerneskadekoordinator/Hjerneskadekoordinator.pdf
Hjerneskadeforeningen og Skive Kommune samarbejder desuden om et cafe-tilbud for børn og unge i alderen 8-18 år, som er barn af en forælder med hjerneskade. Her har de unge mulighed for at møde andre i samme situation og derigennem danne netværk. Læs mere i den vedhæftede folder. Hjerneskadekoordinatoren kan kontaktes på telefonnummer: 20343074 med henblik på yderligere oplysninger.

10. Eventuelt:

Flygningecentre i Oddense og Ramsing:
Eva Henriksen orienterede om, at der arbejdes på at etablere to flygtningecentre til midlertidige flygtninge pr. 1. august 2013 (Ca. 120-150 flygtninge i alt). Jammerbugt Kommune, som har stor erfaring med området, vil varetage driften af centrene, og i den forbindelse er lægedækningen implementeret som en del af det koncept, som Jammerbugt Kommune tilbyder.

Lægerne efterspurgte mere viden omkring Jammerbugt Kommunes tanker omkring lægedækningen og i særdeleshed den akutte lægedækning. Skive Kommune blev opfordret til at opfordre Jammerbugt Kommune til at rette henvendelse til de praktiserende læger i Skive Kommune, hvis de påtænkes en rolle i forhold til centrene.