2013-04-08_Årsmøde mellem praktiserende læger i Skive og Skive kommune

2013-04-08_Årsmøde mellem praktiserende læger i Skive og Skive kommune

Årsmøde mellem praktiserende læger i Skive og Skive kommune

Tid: Mandag den 8. april 2013 kl. 16:30 – 18.30

Sted: Mødelokale i Sundhedscenteret, Skive Sundhedshus plan 3, Resenvej 25, 7800 Skive

Deltagere: Praktiserende læger og repræsentanter fra Skive kommune

Referat:

1. Arbejdsmarkedsområdet:
Socialfaglig konsulent Inger Aaes orienterede om Skive Kommunes Rehabiliteringsteam. Teamet er tværfagligt og sikrer på den måde et helhedsorienteret perspektiv i sager, hvor borgere er i risiko for at ende på førtidspension. På baggrund af sagsbehandlingen i teamet indstilles borgeren til enten et fleksjob, deltagelse i et ressourceforløb eller i sidste ende til førtidspension.

Overlæge hos Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Kenneth Kibsgaard, fungerer som sundhedskoordinatoren i Rehabiliteringsteamet, og vil i den funktion varetage den sundhedsfaglige vinkel i teamets sagsbehandling samtidig med, at han også vil fungere som bindeled til de praktiserende læger

Rehabiliteringsteamet indstiller til kommunens arbejdsmarkedsafdeling, som har mulighed for at afvise indstillingen, hvorefter sagen sendes tilbage til Rehabiliteringsteamet.

Hver gang en borgers sag behandles i Rehabiliteringsteamet, vil den praktiserende læge blive anmodet om at udfylde den nye lægeattest LÆ 261.

2. Børne- familie området:
Ledende psykolog Maybritt Andersen fra Skive Kommunes PPR orienterede om, at der er to henvisningsmuligheder til børne-/ungepsykiatrien:

  • Afklarende samtale hvor barnet/den unge kan henvises til en vurderingssamtale, som består af et ambulant besøg, hvor psykiatrien vurderer om barnet/den unge skal visiteres til udredning eller behandling.
  • Udrednings- og behandlingspakker for en række udredninger i Børne-/ungepsykiatrien.

Den praktiserende læge har altid mulighed for efter aftale med forældrene, at rette henvendelse til PPR vedr. børn /unge som i forvejen er kendt af PPR. Såfremt PPR har relevante oplysninger eller andet i forhold til en evt. indstilling til udredning ved Børne/unge psykiatrien, har lægen mulighed for at få dette tilsendt.

Alle ny- indstillinger til PPR skal gå gennem enten daginstitution, skole eller sundhedsplejerske.

Vurderer lægen at et barn/ung mistrives eller at en familie har brug for hjælp, kan lægen lave en underretning til Familiesektionen Skive kommune att: Sektionsleder Solvejg Lund

De praktiserende læger efterlyste, at relevant viden i kommunen fra fx speciallægeerklæringer automatisk sendes til praktiserende læge med henblik på at udnytte den viden, som allerede eksisterer – gerne digitalt. Pt. udveksles denne viden ikke automatisk.

3. Sundhedsområdet: 

Forløbsprogram for lænderyg:
Marianne Balsby og Hanne Væsel orienterede om det ny forløbsprogram for lænderyg.

Sundhedscentret afholder Rygcafé både i Skive by og forskellige steder i oplandet, hvor borgerne vil kunne få fysioterapeutisk vejledning i forhold til rygproblematik.

Der påbegyndes også et egentligt rygforløb på et senere tidspunkt, hvor der er tværfaglig koordination med arbejdsmarkedsafdelingen.
Henvisninger sendes til sundhedscenteret.
Borgeren skal være udredt i hospitalsregi.
Praksis læge skal udfylde ” Start skema”, som er et valideret skema til brug for risikoprofil for kronicitet.

Oversigt over tilbud i Sundhedscenter Skive
De praktiserende læger fik udleveret en oversigt over de aktuelle tilbud i Sundhedscenter Skive (vedlagt som bilag)

Marianne Balsby orienterede desuden om, hvem som kan henvises til genoptræning og vedligeholdende træning under Servicelovens § 86. Kriterierne for dette indgår også i det vedlagte bilag.

Det blev aftalt, at kommunen fremover årligt udsender en oversigt over Sundhedscentrets tilbud til de praktiserende læger.

Samarbejde mellem praksisdiætist og kommunal diætist i sundhedscenterregi.
Henvisninger sendes til Sundhedscenteret så vurderer praksisdiætist og kommunaldiætist selv hvor den hører til og kontakter borgeren. Der kommer nærmere information ved nye tiltag.

4. Ældreområdet:
inCASA, et EU projekt med fokus på velfærdsteknologi
Elsebeth Hummelgård orienterede om inCASA-projektet, hvor forskellige digitale løsninger afprøves med henblik på at monitorere ældre skrøbelige borgere med KOL eller diabetes. Hensigten er at forøge trygheden for borgeren, forebygge indlæggelser og sikre længst mulig tid i eget hjem. Efter projektperioden vil resultaterne blive evalueret, hvorefter der tages stilling til en egentlig implementering i driften.

Når en borger kommer ind i projektet, vil praktiserende læge blive kontaktet med henblik på at deltage i overvågning af resultaterne. Der er ikke noget krav til omfanget af monitorering fra praktiserende læge.

Projektet forsøges pt. på borgere med brug for øget monitorering i en tidsbegrænset periode.

Vurderingerne er indtil videre meget positive både fra borger og hjemmepleje.

Akutpladserne/de nye midlertidige pladser på Marienlyst
Sonja Johnsen orienterede om status for de midlertidige pladser i Skive Kommune. Derudover blev der orienteret om, at kommunen er i gang med at oprette 2-4 akutpladser. Disse åbnes den 1.9.2013.

 

De praktiserende læger ser det som en udfordring at skulle være fysisk tilstede på Marienlyst på grund af den geografiske afstand.

 

Borgerne skal selv betale forplejning og medicin på de akutte pladser. Det vurderes fra lægeside at være problematisk, da der ikke er et døgnapotek i Skive Kommune. Derfor vil det være svært at anvende pladserne udenfor apotekernes åbningstid.

Polyfarmaci-projekt mellem hjemmeplejen og to lægepraksis
Hanne Væsel orienterede om polyfarmaci-projektet mellem den kommunale hjemmepleje og to lægepraksis. Det har vist sig, at der hos 37 % af de undersøgte journaler i Hanne Væsels praksis var uoverensstemmelser af væsentlig betydning. Det var samme billede i Roslev. Det forventes, at en væsentlig del af fejlene kan minimeres i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort.

Status på korrespondance-meddelelser
Der er en positiv forbedring i korrespondancemeddelelserne mellem kommunen og de praktiserende læger. Lægerne efterspurgte, at der sendes en korrespondance-meddelelse fra kommune til praktiserende læge, når en borger fx flytter på plejecenter eller midlertidigt er indlagt på en akutstue.

5. Byrådets Demografidebat
Inglev Jensen orienterede om den demografiske udvikling for Skive Kommune. Der vil være en stor stigning i antallet af ældre borgere over 65 år, mens det generelle befolkningstal vil falde.

 

Der kan findes yderligere information omkring demografiprognoserne for kommunen via nedenstående link, ligesom der også er mulighed for at deltage i debatten.

 

http://www.skive.dk/b%c3%b8rn+unge/demografi+2013

6. Evt.
Ingen punkter.

 

Efter mødet var der en henvendelse om de kommunale sygeplejeklinikker.
Til orientering er status:
Klinikken i Skive by i Sundhedshuset: åben alle hverdage fra kl. 8.00 -14.00. Åbningstid kan udvides ved behov. (ca. 120 brugere)

På landet er der klinikfunktion i Glyngøre, Durup, Jebjerg, Roslev, Balling, Rødding og Højslev.  Åbningstiderne er efter behov og individuelle aftaler.
Det er indtil videre kun få borgere der benytter tilbuddet, men vi vil gerne have flere.

 

 

Der var ligeledes en forespørgsel om projektet angående udskrivelse af sårbare ældre medicinske patienter.
Status på dette er:
I 2012, er der modtaget 192 screeningsskemaer fra hospitalet. Der er kun aflagt 60 besøg.

Der er flere årsager til at der ikke er aflagt opfølgende besøg
Borgeren ønsker ikke besøg, lægen kan ikke, sygeplejersken kan ikke, borgeren er død, borgeren er dårlig og sygeplejersken kommer flere gange i døgnet og har tæt kontakt med egen læge.
Der er også ca. 60 skemaer af de 192 der ved en administrativ fejl ikke blev sendt til sygeplejerskerne i områderne, og da vi opdagede fejlen gav, der ikke mening at tilbyde besøg flere måneder efter borgeren var udskrevet.