2013-01-24_Nyhedsbrev til Praktiserende læger i Skive januar 2013

2013-01-24_Nyhedsbrev til Praktiserende læger i Skive januar 2012

Nyhedsbrev til Praktiserende læger i Skive januar 2012 [2013 red.]

Kære Praksislæger
Vi har besluttet at forsøge at sende et Nyhedsbrev her fra Sundhedsafdelingen, til jer alle ca. én gang hver anden måned.
Vi forsøger at lave det kort og klart og med mulighed for henvisning til yderligere information eller vedheftede filer angående de emner vi berøre.

Denne gang medsendes referat fra møde den 19. november 2012 med Lægelaugsrepræsentanterne Anders Luckow og Hanne Væsel.

Alle Sundhedscenterets tiltag er at finde på kommunens hjemmeside www.skive.dk under sundhedscenteret.

Praksis.dk /sundhed.dk bliver ikke brugt meget og linker i de fleste tilfælde videre til kommunens hjemmeside.

Sundhedsafdelingen
Forløbsprogrammer:
Der bliver hele tiden udarbejdet nye forløbsprogrammer for at sikre en god faglig indsats for borgerne og en tydeliggørelse af de forskellige sektorers indsatser og forventninger til hinanden.
Nyeste er Forløbsprogram for folk med lænderygsmerter.
Skive kommune har nu startet sin del af indsatsen for borgere med rygproblemer, ved at afholde åben Ryg-café – et gratis tilbud for dig der er i den erhvervsaktive alder.
Der vedlægges oversigt over tilbuddet og kommende datoer. Se bilag 1.

Næste forløbsprogram bliver forløbsprogram for depression der sendes i høring i løbet af foråret hvorefter I vil høre mere.

Samtalecafé
Der er åbent tilbud i Sundhedscenteret for alle med erhvervet hjerneskade.
I samarbejde med hjerneskadeforeningen er det muligt for den ramte borger samt voksne pårørende, børn og unge at mødes med ligestillede i Samtalecafe.

Der er i hjerneskadeforeningen et bevægelses- og motionstilbud efter afsluttet genoptræningsforløb.

Tid og sted: se Sundhedscenterets hjemmeside under www.skive.dk

Hvilke ældre kan henvises til genoptræning eller vedligeholdende træning i den kommunale fysioterapi?
Genoptræning:
Borgere med nyopstået sygdom, der IKKE har krævet hospitalsindlæggelse. Disse borgere kan på grund af den nyopståede sygdom have mistet færdigheder med nedsat funktionsevne i let, moderat eller svær grad til følge.
Borgerne kan bevilges genoptræning i op til tre måneder, hvis borgeren selv er motiveret herfor.
Genoptræningen foregår i eget hjem eller i træningscenter.
Hvis man ikke selv kan transportere sig til træning i træningscenter, er der betaling til transport (dog kun til træningscenter Møllegården).
Henvisning med kort epikrise sendes til sundhedscenteret via MedCom.

Vedligeholdende træning.
Målgruppen her er ældre borgere med moderat til svært nedsat funktionsevne, der IKKE kan benytte andre træningstilbud i offentligt eller privat regi.
Målet er at øge den fysiske funktionsevne, hindre yderligere tab af fysisk funktionsevne eller vedligeholde nuværende fysiske funktionsevne.
Bevilges for en 3 måneders periode, med mulighed for forlængelse op til 6 måneder. Foregår på hold i træningscenter.
Hvis man ikke selv kan transportere sig, er der betaling til transport.
Henvisning med kort epikrise sendes til Sundhedscenteret via MedCom.

Ældre borgere henvises efter Serviceloven § 86.

Diætist
Der er ansat praksisdiætist i regi af Diagnostisk center på Regionshospitalet i Silkeborg, og diætist i kommunalt regi ansat i Sundhedscenter Skive. Til begge diætister kan de praktiserende læger henvise borgere til vægttab eller vægtstop.
Der er lidt forskellige henvisningskriterier, men de to diætister har valgt at sidde sammen i Sundhedscenteret fra 1/2 2013.
Henvisninger til diætist sendes derfor til Sundhedscenter Skive hvorefter de to diætister selv afgør om det er den regionale eller kommunale diætist der skal tage sig af borgeren. Så: kun ét henvisningssted!
Henvisninger sendes til Sundhedscenteret via MedCom på locations nummer 5790001381981.

BMI og evt. sygdomsdiagnoser er væsentlige informationer i henvisningen.

Fra Sundhedschefen:
Der er igen i år aftalt fælles møde mellem alle praksislæger og relevante forvaltninger i kommunen.
Det bliver mandag den 8. april kl. 16.30 til 18.30 og afholdes i Sundhedscenteret, I vil høre nærmere.
Vi vil bestræbe os på at lave en vedkommende og overskuelig dagsorden, gerne med relevante diskussionspunkter. Husk I er alle meget velkomne til at komme med forslag til punkter.
Punkterne kan sendes enten til Hanne Væsel eller mig.

Med venlig hilsen
Eva Henriksen
Sundhedschef

******************************************************************

Bilag 1

Ryg-café – gratis tilbud for borgere med lænderygbesvær

Tilbud til borgere i den erhvervsaktive alder med smerter eller gener i lænden.
Tilbuddet kræver ingen henvisning fra egen læge. Borgeren skal selv tilmelde sig hos Sundhedscenter Skive.

Formål og indhold
Formålet er at forebygge opståen af smerter og gener i lænden eller hindre at lettere lænderygsmerter udvikler sig til at blive kroniske.

I ryg-caféen informerer fysioterapeuter om, hvad du selv kan gøre, for at begrænse og forebygge lænderygbesvær.

Rygcaféen indeholder teori om ryggens opbygning og mekanik, løfte-bæreteknikker, smertehåndtering, motionsformer og afprøvning af relevante rygøvelser.

Der vil desuden være mulighed for vejledning om KRAM (kost, rygning, alkohol og motion).

Målgruppe
Erhvervsaktive borgere i Skive Kommune med lænderygbesvær, som ønsker redskaber til at mindske-/forebygge smerter og gener i lænden.

Tilmelding og visitation
Der kræves ikke henvisning fra egen læge.

Borgeren skal selv tilmelde sig til : Sundhedscenter Skive på tlf.: 99 15 73 00

Egen læge kan opfordre borgeren til at benytte Ryg-caféen.

Tid og sted
Datoer i 2013 :

Tirsdag d. 29/1 Spøttrup Hallen
Tirsdag d. 26/2 Durup Hallen
Tirsdag d. 9/4 Sundhedscenter Skive
Tirsdag d. 28/5 Ørslevkloster Hallen

Kl. 16.30-18.30
Tilmelding på 99 15 73 00 fra 08.00-12.00.
Mail : sundhedscenter@skivekommune.dk.

Forløb
Ryg-caféen afholdes 1 gang/måned på forskellige træningscentre i Skive Kommune. Der er plads til max. 15 deltagere.

Transport
Du skal selv sørge for transport.

  1. januar 2013 – Skive Kommune