2012-11-19_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg

2012-11-19_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Ledelsessekretariatet

 

Torvegade 10

7800 Skive

Tlf: 9915 5500

Fax:9915 3599

CVR-nr.: 29189579

sas-forv@skivekommune.dk

www.skive.dk

Reference.: 779-2011-38500

 

 

Henvendelse til:

Niels Broch Knudsen

Direkte tlf. 9915 6667

nbkn@skivekommune.dk

 

Den 27. november 2012

 

 

 

 

 

Møde i det kommunalt lægelige udvalg den 19.11.2012

 

Deltagere:

Fra Skive Kommune: Direktør Inglev Jensen, Sundhedschef Eva Henriksen, ældrechef Sonja Johnsen, myndighedschef Elsebeth Hummelgaard, sektionsleder Poul Nyrup, stedfortræder Trine Brøcker, leder af sundhedsplejen Lone Tanderup og konsulent Niels Broch Knudsen (referent)

Fra Lægelauget: praktiserende læge og praksiskonsulent Hanne Toft Væsel og praktiserende læge Anders Luckow

 

Referat:

 

 • Orientering om samarbejde mellem praksiskonsulent og Sundhedschef

 

 1. Indholdet på de månedlige møder er i overvejende grad præget af koordinering af praktiske forhold spec. i forhold til ældreområdet. Det er blevet drøftet, hvilke kommunale faggrupper i ældreservice som må kontakte praksis. Det er endt med, at der ikke er restriktioner på konkrete faggrupper. Fagpersoner opfordres dog til at overveje grundigt, hvornår praksis kontaktes, og sørge for at have rådført sig i eget regi først.

Hanne orienterede om, at hun er blevet kontaktet med henblik på at udføre sundhedsscreening af flygtninge/indvandrere hos de praktiserende læger.

 

De praktiserende læger arbejder stadig med at indskærpe rammerne for, hvilke sager som henvises til vederlagsfri fysioterapi. Det ser ud til, at det har haft en positiv effekt, da Skive Kommunes overforbrug på området er minimeret.

 

 • Status på it-kommunikation   

 

  1. Elsebeth orienterede desuden om, at ansøgning om hjælpemidler fremtidigt vil skulle foretages digitalt. Dette vil også blive implementeret i de sager, hvor praktiserende læge hjælper patienter med ansøgningen
  2. Elsebeth orienterede om, at der er gennemført udbud i forhold til ældreområdets it-system. Det resulterede i en fortsættelse med nuværende udbyder.
  3. De praktiserende læger ville gerne at der kun var én digital indgang til samarbejdet med kommunen. Men da de ikke oplever væsentlige problemer i, at Skive Kommune har tre digitale adresser vurderes det ikke nødvendigt at ændre på nuværende praksis.
 • Status på opfølgende hjemmebesøg 

 

  1. Tilbuddet har eksisteret siden oktober 2011 – reelt har tilbuddet dog kun været i funktion i et halvt år. Der har været 94 henvisninger i alt. Det er indtrykket, at der bakkes op omkring de opfølgende hjemmebesøg fra de praktiserende læger.
 • Status på IV-medicin i hjemmeplejen 

 

  1. Sonja orienterede om, at der har været 57 forløb siden 2011, hvor borgere har modtaget IV-medicin i hjemmeplejen. Hos borgere med hyppige lægninger af venflon, har der været nogle komplikationer – formentlig pga. manglende erfaring blandt sygeplejerskerne i hjemmeplejen. Der er lavet en undersøgelse på omkostningerne i et forløb. Det viste et gennemsnitsresultat på 9.000 kr.
 • Akutpladser – hvor langt er vi?   

 

  1. De praktiserende læger var opmærksomme på, at der, på trods af indlæggelse på akutplads, stadig vil være forløb, hvor borgeren ender med at blive indlagt på hospital efterfølgende med henblik på sikring af udvidet lægedækning.
  2. Det vil være muligt at visitere fra sygehuslæger, praktiserende læger og lægevagten, ligesom der arbejdes med en mulighed for at den kommunale sygepleje selv vil kunne visitere. Hanne orienterede i den forbindelse om, at såfremt visitationen skal koordineres centralt fra hospitalet i Viborg, er det afgørende, at den centrale visitator har et samlet overblik over belægningen af pladserne, hvilket kan være problematisk, hvis den kommunale sygepleje også kan visitere.
  3. Der arbejdes pt. med et oplæg til politisk niveau omkring oprettelse af at tilbud med en mindre mængde akutpladser på Marienlyst samt en mængde virtuelle akutpladser i borgernes eget hjem. Det vil være et fleksibelt tilbud, hvor antallet og ressourcerne vil kunne skaleres op og ned. Målgruppen for tilbuddet vil være borgere med behov for sygepleje 24 timer i døgnet. Tilbuddet er stadig i udviklingsfasen.
 • Polyfarmica-patienter – gennemgås af farmaceut i praksis:  

 

  1. Det blev aftalt, at de praktiserende læger undersøger, om der blandt deres kolleger er interesse for at udvikle en struktur, hvor der systematisk følges op på medicinforbruget hos borgere i samarbejde mellem egen læge og hjemmeplejen – evt. via et pilotprojekt hos 1-2 praksis. Hanne, Anders og Sonja udarbejder en model til brug i et pilotprojekt.
  2. Hanne orienterede om, at regionen har stillet ekspertise til rådighed i forhold til at forbedre koordinationsindsatsen overfor borgere, som får mange typer medicin. Det blev diskuteret, om det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en lignende øvelse i regi af hjemmeplejen. Det Fælles Medicinmodul/kort vil dog formentlig være medvirkende til at skabe et lignende overblik. Praktiserende læger vurderer dog, at der vil være brug for at sikre en fælles, systematisk opfølgning på medicin hos polyfarmaci-patienter også efter implementering af Det Fælles Medicinkort.
 • Orientering fra Børn og Familieområdet om beredskabsplan for udsatte børn og stafet-log:  

 

 1. Trine orienterede desuden om, at alle henvendelser (også uformelle) fremtidigt bliver håndteret som underretninger.
 2. Næste skridt i udvikling af indsatsen på området vil være opkvalificering af personalet i skoler og daginstitutioner med henblik på at kunne håndtere sager på området.
 3. Der er i øjeblikket et meget stort fokus på vold og overgreb på børn. I den forbindelse har Skive Kommune udviklet en beredskabsplan for håndtering af sådanne sager. Planen blev udleveret til Hanne og Anders med henblik på distribution blandt deres kolleger i almen praksis.

Stafet-loggen er blevet digitaliseret. Stafet-loggen har til hensigt at skabe et samlet overblik over indsatserne omkring den konkrete sag, og den kan tilgås af både fagpersoner omkring familien og familien selv. Der er gode erfaringer med anvendelse af Stafet-loggen i papirudgave, og det forventes at blive endnu bedre i digital udgave, hvor stafet-loggen er mere tilgængelig.

 

 • Arbejdsmarkedsafdelingens Projekt ”Brug for Alle”:   

 

  1.  
  2. De praktiserende læger vil blive inddraget i Skive Kommunes håndtering af indsatsen på området. Den konkrete koordination af dette vil blive et tema på et af de fremtidige møder mellem Hanne og Eva.
  3. Projekt ”Brug for alle” er skudt i gang på kontanthjælpsområdet med henblik på at sikre, at der gennemføres en særlig indsats overfor matchgruppe 3-borgere. Projektet er en forløber for den kommende reform i forhold til førtidspension og flexjob, hvor reglerne på de to områder ændres med henblik på at fastholde en større del af borgerne i målgruppen på arbejdsmarkedet. Et af de centrale omdrejningspunkter vil være oprettelsen af et tværfagligt rehabiliteringsteam med henblik på at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats omkring borgere i målgruppen. Derudover vil grænsen for arbejdsevnen i forhold til at kunne blive tildelt et flexjob blive minimeret betragteligt.
 • Eventuelt: 

 

 1. Den palliative indsats: Sonja orienterede om, at 10 kommunale sygeplejersker indgår i det regionale undervisningsforløb på området, mens der også sker kompetenceudvikling på området for assistenterne. Samtidig ændres organiseringen af det nuværende regionale Palliativt Team via sammenlægning og medfølgende reduktion i ressourcerne. Der er fra kommunal side fokus på stigningen i terminale bevillinger, og det forventes, at der fremtidigt vil blive fulgt op på terminale bevillinger med tre måneders interval.

Næste møde er mandag den 27.5.2013 kl. 14-16