2012-06-14_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg den 14. juni 2012

2012-06-14_Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg den 14. juni 2012

Referat fra møde i det kommunalt lægelige udvalg den 14. juni 2012

 

Deltagere:

Fra Lægelauget: Hanne Toft Væsel og Anders Luckow

 

Fra Skive kommune: Inglev Jensen, Sonja Johnsen, Majbritt Teglgaard, Eva Henriksen

 

Referat:

 • Orientering om samarbejde mellem praksiskonsulent og sundhedschef  Konklusion: at lægerne sender uhensigtsmæssige advier tilbage til området så der kan tages fat i de enkelte der har brug for at blive bedre til at bruge brugen/systemet.

 

  1. Ældreområdet er et stort og vigtigt samarbejdsområde og der er emner her fra næsten hver gang, særligt angående en god og smidig kommunikationspraksis. For tiden er der problemer med en del uhensigtsmæssige advier, specielt fra elever og lidt SOSU personale. Vi vil gerne deltage i en opstramning da det er vigtigt at alle med godkendelse til medicinhåndtering kan kommunikere direkte med lægerne.
  2. Sundhedsplejen har deltaget omkring samarbejdet mellem læger og sundhedsplejerskerne, med særligt fokus på, nyfødte med gulsot, henvisning til børnepsyk., og fokus på overvægtige førskolebørn og deres familier.
  3. Hanne og Eva orienterede fra de løbende drøftelser i det sidste ½ år, specielt mobillaborantordning. Region midt har sagt de ville i gang med en udredning først i 2012. Konklusion: Eva følger op i regionen.
 • Status på It-kommunikation, kan vi for en periode begrænse antallet af fagpersoner der må/kan skrive til praksis? 

 

  1. Se punkt 1.
 • Projekt hjemmebesøg til sårbare +75 årige i forbindelse med udskrivning – status 

 

  1. Sonja gennemgik antallet af sager/besøg. De besøg der bliver gennemført er der stor tilfredshed med, men vi må konstaterer at mange ikke bliver gennemført. En del fordi borgeren er døde inden for den første uge efter hjemkomst, dette giver stof til eftertanke. Er det rimeligt at sende alle hurtigt hjem?
 • Kronikerkompasset/kronikertoget er afsluttet, er der kommet noget ud af det som kan være af interesse for begge parter? 

 

  1. Generel tilfredshed med Kronikerkompasset. Anders L. syntes det har virket som en katalysator på processen omkring de kroniske patienter.
 • Status på indsatsen for modtagere af sygedagpenge 

 

  1. Kort status på området – se referat fra den 16/4. Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet. Statusattester er drøftet, der er ingen fast procedure. Det fungerer fint med de elektroniske attester.
 • Evaluering af det årlige fælles møde i april.  

 

  1. Der skal strammes op på indholdet næste år. Mere plads til diskussion.
 • Der skal afholdes min. 2 årlige møder, der skal aftales datoer for de kommende 2 møder.Mandag den 27. maj 2013 kl. 14 – 16 – skriv det endelig ind i kalenderen allerede, (til Skive kommune deltagere – jeg booker jeres kalender! )

 

  1. Mandag den 19. november 2012 kl. 14 – 16
 • EventueltFor at give plads til lægernes deltagelse i evt. akutstuer blev det generelle samarbejde og opgavevaretagelse drøftet og vi blev enige om at lave en mindre men effektiv arbejdsgruppe efter sommer der skal have fokus på opgaver der kan, eller allerede ligger både i kommune og hos lægerne. Det er vigtigt at have helt styr på hvem der gør og kan hvad, og det vil være hensigtsmæssigt med en 5 års perspektivplan for samarbejdet og udviklingen på sundhedsaftaleområdet, med særligt fokus på kroniske patienter og patienter med risiko for udvikling af livsstilssygdomme. 

 

 1. Lægerne er stadig kun høringsparter ikke egentlige aftaleparter i forbindelse med Sundhedsaftalerne.
 2. Under eventuelt havde vi en rigtig god snak om samarbejdet generelt og mere specifikt omkring akutstuer i kommunen. Angående det sidste vil Hanne deltage så meget det er muligt og relevant, da det er rigtig vigtigt med et tæt samarbejde på dette felt.