2011-12-15_Referat af møde i det kommunalt lægelige udvalg den 15. december 2011

2011-12-15_Referat af møde i det kommunalt lægelige udvalg den 15. december 2011

Den 16. januar 2012

Referat af møde i det kommunalt lægelige udvalg den 15. december

2011

Deltagere i mødet var

Fra Skive Kommune:

Direktør Inglev Jensen, forebyggelseschef Eva Henriksen, ældrechef Sonja

Johnsen, sygedagpengechef Poul Nyrup og chefkonsulent Trine Brøcker, Fra

Fra Lægelauget: praktiserende læge og praksiskonsulent Hanne Toft Væsel

og praktiserende læge Anders Luckow

1) Orientering om og drøftelse af temaer fra praksiskonsulentens og forebyggelseschefens

møder

Eva orienterede om temaer fra de løbende drøftelser mellem forebyggelseschef

og praksiskonsulent. Specielt blev følgende emner drøftet:

Blodprøvetagning af patienter i eget hjem

Spørgsmålet om hvem der har ansvaret for blodprøvetagning af patienter,

der ikke selv kan transportere sig til sygehus eller egen læge blev drøftet.

Regionens kørende laborant dækker Skive by, men udenfor byen bliver

lægen tit bedt om at tage blodprøver i patienternes hjem. Dette er meget

tidskrævende, og flere af klinikkerne har ikke mulighed for fortsat at tilbyde

denne service.

Spørgsmålet om hvorvidt lægen er forpligtet til at køre ud til blodprøvetagning,

eller kommunen har ansvaret for at sikre patienten transport til

klinikken blev drøftet, ligesom snitfladerne til regionens kørende tilbud

blev vendt.

Det blev aftalt, at Skive Kommune igen kontakter regionen vedrørende de

kørende laboranter.

(Kommunen har siden mødet haft kontakt med Region Midtjylland, der oplyser,

at man i løbet af foråret 2012 vil påbegynde en udredning af mobillaborantordningen

generelt i regionen med henblik på at undersøge, om

der kan etableres bredere løsninger. Kommunerne vil blive inddraget i dette

arbejde)

Social- og

arbejdsmarkedsforvaltningen

Ledelsessekretariatet

Torvegade 10

7800 Skive

Tlf: 9915 5500

Fax:9915 5777

CVR-nr.: 29189579

sas-forv@skivekommune.dk

www.skive.dk

Reference.: 779-2011-38500

Henvendelse til:

Trine Brøcker

Direkte tlf. 9915 6667

trbr@skivekommune.dk

Side 2

Hanne oplyste, at lægerne sandsynligvis vil kunne opgøre hvor mange patienter,

det drejer sig om. Hvis vi ønsker det, skal det aftales med Hanne.

Patienter, der har behov for ledsagelse til lægen

Udvalget drøftede også det tilfælde, hvor specielt ældre borgere, der ikke

selv kan gå til læge, tidligere har været ledsaget af kommunalt personale.

Ældreservice har oplyst, at der i dag ikke er ressourcer til dette, og det er

derfor i stigende grad blevet lægen, der må tage på hjemmebesøg. Der var

enighed om, at dette er uhensigtsmæssigt.

Sonja oplyste, at der er mulighed for i stedet at benytte frivillige hjælpere,

via Ældresagens ledsageordning. Ledsageordningen kan kontaktes af patienten

selv, lægen eller eventuelt plejepersonalet.

2) Opfølgning på sundhedsaftalerne

Eva orienterede om de nye forløbsprogrammer om lænde-ryg, palliation

og depression.

Status på efteruddannelse af sygeplejersker:

2/3 af sygeplejerskerne er færdige med deres efteruddannelse her til jul,

derefter går resten i gang. Sonja giver en melding, når hele efteruddannelsesprojektet

er afsluttet – bl.a. IV-behandling, der nu kan tilbydes i alle 6

distrikter. Der vil blive udarbejdet en liste over opgaver der fremover kan

forventes løst af sygeplejersker i kommunen.

3) Information om eventuelle lokale sundhedspolitiske initiativer

Det drøftes pt. internt i kommunen om der er behov for at åbne akutpladser,

som læger og vagtlæger kan henvise direkte til.

I Viborg Kommune er der 12 akutpladser, og kommunen overvejer at udvide

antallet. Det er lægernes oplevelse at pladserne i Viborg bruges meget,

og reelt er med til at nedsætte antallet af indlæggelser.

Samtidig er det dog også lægernes oplevelse, at den model Skive Kommune

har valgt er fagligt velfungerende.

Det nære sundhedsvæsen, herunder spørgsmålet om, hvordan vi i højere

grad kan varetage borgernes akutte behov for pleje lokalt, frem for ved en

indlæggelse, vil blive drøftet i Skive Kommune i løbet af foråret 2012. Det

blev i den forbindelse aftalt, at Anders og Hanne skal fremsende nogle input,

baseret på de praktiserende lægers erfaringer, til brug for disse drøftelser.

4) Lægedækning i kommunen

Generelt er lægedækningen i kommunen tilstrækkelig lige nu – dog kan

der blive et problem i Vestsalling, hvis en af lægerne der går på pension,

Side 3

inden Pulsen står færdig.

Skive Kommune håber at det samlede projekt Pulsen kan forelægges til politisk

godkendelse først i det nyt år, og først derefter kan udbud og efterfølgende

byggeproces sættes i gang.

Lægerne gav udtryk for, at de praktiserende læger i området vil være meget

indstillede på at samarbejde om en løsning, hvis der opstår et problem

i en periode, med henblik på at undgå en situation, hvor det bliver nødvendigt

for regionen at ansætte en udefrakommende vikar.

Vedrørende det nye lægehus i Branden spurgte lægerne hvor mange læger,

der på længere sigt skal være.

Trine har undersøgt dette hos regionen, der oplyser at klinikken er bygget

til at rumme to læger, men at begge ydernumre pt. ligger hos den ene læge,

der har tilkendegivet at kunne varetage alle de nuværende patienter.

Regionen regner med, at det nye lægehus tages i brug 1. februar 2012.

Der er ikke taget stilling til, hvor mange ydernumre, der skal være på længere

sigt.

5) Medicinhåndtering i kommunen

Anders orienterede om, at alle praktiserende læger fremover vil blive koblet

på det digitale medicinkort, så det bliver synligt for lægerne, hvilken

medicin de patienter, der har været indlagt, udskrives med.

Indtil ordningen er indført har regionshospitalet iværksat et projekt, hvor

en farmaceut kontrollerer medicinen, både ved udskrivelse fra sygehus, og

i forhold til den medicin patienten måtte have liggende hjemme.

Det blev aftalt, at hjemmeplejen fremover ikke skal bede lægerne om en

årlig status på borgernes medicinforbrug.

Jf. aftale med embedslægen er dette unødvendigt, såfremt hjemmeplejen

husker at notere i journalen, at ved bestilling af ny medicin har den praktiserende

læge gennemgået hele borgerens medicinliste.

Det blev samtidig aftalt, at hjemmeplejen skal samle bestilling af ny medicin

for borgeren til f.eks. hver 3. måned.

6) Opfølgning på møde med embedslægen

Embedslæges repræsentant bliver skiftet hvert andet år, så vi får snart ny

repræsentant.

Generelt var der god enighed, men spørgsmålet om håndkøbsmedicin blev

der ikke enighed om. Embedslægen fastholdt, at sygeplejersken ikke må

vurdere, om ikke-receptpligtig medicin kan gives, det skal om ad egen læge.

Rent praktisk kan det være en fordel, hvis f.eks. panodil og vitaminpiller

kommer til at stå på medicinlisten som ”medicin efter behov”.

Side 4

7) Opfølgning på udbredelsen af elektronisk kommunikation

Intet nyt – se ovenstående

8) Orientering om arbejdet med afklaring af det høje medfinansieringsniveau

i Skive Kommune.

Eva orienterede.

9) Det nære sundhedsvæsen – opfølgning på særlig indsats for de ældre

medicinske patient

Projektet startede 1. oktober 2011, og der er udsendt skemaer vedrørende

57 borgere, hvoraf de 21 af forskellige grunde ikke er kommet med i projektet.

Lægerne udtrykte generel tilfredshed med besøgene, som de oplever, er

meget velforberedte fra både hospitalets og hjemmeplejens side. Det viser

sig, at der sjældent er behov for alle 3 besøg.

Hjemmebesøgene må af hensyn til lægernes øvrige patienter typisk lægges

efter kl. 16, og det har i nogle tilfælde givet problemer i forhold til hjemmeplejens

arbejdstid. Der var enighed om, at besøgene skal kunne ligge

efter kl. 16, hvilket Sonja vil tage med tilbage til driften.

10) Orientering om fyraftensmøde i januar 2012

Mødet ”Beskæftigelsesindsats for sygemeldte med psykiske lidelser –

hvad virker?” med Speciallæge Lars Aakelund, bliver afholdt den 24. januar

kl. 16 -18. Der er sendt invitationer ud.

11) Eventuelt

Anders orienterede om Hospice, hvor der i bestyrelsen drøftes nye tiltag,

både bistand ydet i borgernes hjem og muligheden for at tilbyde daghospice.

Det blev aftalt, at kommunen skal inddrages så tidligt som muligt i processen,

hvis der planlægges ændringer i tilbuddet fra Hospice, for at sikre

lovmæssigt og økonomisk fundament under tiltagene.

Inglev spurgte til erfaringerne med de kommunale tilbud under forløbsprogrammerne.

Hanne oplyste, at de borgere, der benytter tilbuddene har

kun godt at sige om dem. Nogle lægepraksis har tilbud selv og de borgere

benytter måske ikke tilbuddene.

De to årlige møder mellem det kommunale Sundhedscenter og klinikpersonalet

blev vendt. Fra begge sider er der stor tilfredshed med møderne.

Det årlige møde mellem Skive kommune og Lægelauget bliver afholdt den

16. april kl. 16.30 – 18.30.

Næste møde i dette udvalg bliver torsdag, den 14. juni 2012, kl. 14 – 16.

Side 5

Med venlig hilsen

Trine Brøcker

Chefkonsulent