2011-07-26_Kommissorium for kommunalt lægeligt udvalg i Skive Kommune

2011-07-26_Kommissorium for kommunalt lægeligt udvalg i Skive Kommune

 

NOTAT

Den 26. juli 2011

Kommissorium for kommunalt lægeligt udvalg i Skive Kommune

Udvalget er nedsat i henhold overenskomst 2011 mellem PLO og RTLN, og

parterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning til udvalgene, som danner

udgangspunkt for kommissoriet.

Formål med udvalget:

· Styrke dialogen mellem de praktiserende læger og kommunen – aflive

myter

· Bedre samarbejdet på de områder, hvor både lægerne og kommunen

har kontakt til borgerne

· Sikre at aftale indsatsområder i overenskomsten, forløbsprogrammerne

og sundhedsaftalerne implementeres succesfuldt

Udvalgets medlemmer:

Lægelaug: Anders Luckow og Hanne Toft Væsel

Skive kommune: Sonja Johnsen Ældreservice, Kåre Knark Sygedagpenge,

Mette Andreassen Familieafdelingen, Eva Henriksen Sundhedsafdelingen,

Inglev Jensen direktør (deltager ad hoc)

Sekretær for udvalget: Trine Brøcker Sundhedsafdelingen

Ud over de faste deltagere i møderne kan andre kommunale repræsentanter

eller fagpersoner deltage ad hoc., under hensyntagen til de emner, der

er på dagsordnen.

Møder:

Der afholdes fast to årlige møder. Der ud over kan udvalget aftale ekstraordinære

møder.

En gang årligt mødes udvalget med hele lægelauget i kommunen. I dette

møde deltager repræsentanter for alle relevante forvaltninger i kommunen.

Kommunen forestår sekretariatsbetjening af udvalget. Dagsorden til møderne

udarbejdes af Forebyggelseschefen og Praksiskonsulenten i fællesskab,

og udsendes senest 2 uger før mødet.

Referat fra møderne udsendes til alle i lægelauget.

Social- og

arbejdsmarkedsforvaltningen

Ledelsessekretariatet

Torvegade 10

7800 Skive

Tlf: 9915 5500

Fax:9915 5777

CVR-nr.: 29189579

sas-forv@skivekommune.dk

www.skive.dk

Reference.: 779-2010-31773

Henvendelse til:

Trine Brøcker

Direkte tlf. 9915 6667

trbr@skivekommune.dk

Side 2

Kommunen udbetaler honorar til lægerne for deltagelse i møder i udvalget.

Udvalgets kompetence

Udvalget kan

· udarbejde vejledende retningslinjer for procedurer inden for relevante

samarbejdsområder

· tage initiativ til nyhedsbreve, informationsmøder og andre former for

kommunikation til kommunens læger

· udarbejde aftaleudkast til forpligtende aftaler mellem kommunen og de

privatpraktiserende læger i kommunen. Aftaleudkast fremsendes til det

regionale samarbejdsudvalg, enten med anmodning om, at praksisudvalget

formaliserer aftalen som en § 2-aftale, eller med henblik på en bilateral

aftale direkte mellem kommunen og praksisudvalget

Opgaver:

Følgende emner er faste punkter på dagsorden til alle møder:

· Orientering om og drøftelse af de temaer, praksiskonsulenten og forebyggelseschefen

har arbejdet med siden sidste møde. Et kort resumé vil

bliver udsendt med dagsordenen.

· Opfølgning på sundhedsaftalerne

· Information om eventuelle lokale sundhedspolitiske initiativer

· Drøftelse af lægedækningen

· Opfølgning på udbredelsen af elektronisk kommunikation

Desuden drøftes følgende emner, når det er relevant:

· Status på den kommunale træningsindsats

· Samarbejdet om den ældre medicinske patient/demente

· Henvisningsmønstre

· Vederlagsfri fysioterapi

· Forebyggelse

· Det socialmedicinske samarbejde

· Børne- og ungeområdet – herunder sundhedsplejen

· Psykiatri og misbrug

· Arbejdsmarkedsområdet

· Kronikerindsatsen

· Det palliative arbejde

· Medicinhåndtering i kommunen

Det aftales endvidere i udvalget hvordan praksiskonsulentens rolle skal være

i forhold til udvalget, herunder om der er opgaver udvalget vil delegere til

løsning i samarbejdet mellem kommunen og praksiskonsulenten.