2011-06-28_Referat af møde i det kommunalt lægelige udvalg, den 28. juni 2011

2011-06-28_Referat af møde i det kommunalt lægelige udvalg, den 28. juni 2011

NOTAT

Den 20. juli 2011

Referat af møde i det kommunalt lægelige udvalg, den 28. juni

2011

Deltagere: Hanne Væsel, Anders Luckow, Mette Andreassen, Inglev Jensen,

Eva Henriksen, Kaare Lindskov Knak, Sonja Johnsen og Trine Brøcker

(referent).

1) Vedtagelse af kommissorium for udvalget

Det udsendte forslag til kommissorium for udvalget blev godkendt med

følgende bemærkninger:

Lægerne i udvalget understregede, at de ikke har kompetence til at indgå

forpligtigende aftaler på vegne af deres kolleger.

Det blev aftalt at Forebyggelseschefen og praksiskonsulenten udarbejder

dagsorden og leder møderne. Varigheden af de enkelte møder besluttes

fra gang til gang, ud fra den aktuelle dagsorden.

Hvert møde i udvalget starter med et kort resume af, hvilke temaer forebyggelseschefen

og praksiskonsulenten har arbejdet med siden sidst. Resumeet

udsendes med dagsordnen, og udvalget kan under dette punkt

vælger om der er emner herfra, der ønsker yderligere drøftet.

2) Drøftelse af hvilke opgaver, der skal håndteres i udvalget og

hvilke der skal ligge i kommunens samarbejde med praksiskonsulenten

Der kan ikke trækkes en endelig grænse mellem opgaverne, men som

udgangspunkt tager Forebyggelseschefen/praksiskonsulenten alle de løbende

opgaver.

 

De mere konkrete og praktiske problemstillinger skal også fremover løses i

det daglige samarbejde med praksiskonsulenten, hvilket forhåbentligt vil give

luft til, at udvalget kan drøfte mere overordnede og langsigtede problemstillinger.

Både medlemmer af udvalget og andre relevante parter kan i øvrigt bringe

sager op til drøftelse i udvalget.

Eva gennemgik herefter kort dagsordnerne fra sine og praksiskonsulentens

møder det seneste halve år.

3) Aftale om honorering ved deltagelse i det kommunale lægelige

udvalg

Forslag til honorering udsendt med dagsorden vedtaget.

4) Status på IT-kommunikation

Der har været mange problemer med medicinmodulet, men det var lægernes

oplevelse af der er kommet store forbedringer på det sidste.

Langt de fleste læ- blanketter vil kunne fremsendes elektronisk fra 1. juli, og

systemet kan kommunikere med alle de systemer lægehuse her i kommunen

benytter.

Lægerne ønsker en fast kontaktperson i forhold til hver enkelt borger, således

at it-kommunikation i videst muligt omfang foregår via kontaktpersonen.

Det er et ønske fra lægerne til deres egne systemer, at det bliver muligt at

sortere posten, således at al post fra kommunen kan komme i en fælles

mappe, da det typisk er henvendelser som sekretær/sygeplejerske kan varetage.

5) Nye retningslinjer for visitation og henvisning på fedme- og rygområdet

Der kom i foråret nye retningslinjer for visitation og henvisning på fedme- og

rygområdet, da kriterierne for visitation til operation blev væsentligt strammere.

Forventningen er, at antallet af operationer i den forbindelse vil falde

med 40 %.

Der findes meget evidens om hvad der hjælper på rygområdet – men der

findes ikke kendte effektive tilbud på fedmeområdet ud over operation.

Derfor er det også specielt på fedmeområdet, der mangler tilbud. Kommunen

vil derfor gerne afprøve nogle projekter på dette område – herunder

gerne projekter der inddrager den psykologiske vinkel, da meget tyder på, at

projekter der alene tager udgangspunkt i kost og motion ikke holder effekten.

 

Hanne påpegede, at det er helt afgørende for lægerne, at kommunens tilbud

er synlige og det er let at få et overblik på sundhed.dk. Kommunen vil prøve

at påvirke sundhed.dk til at gå tilbage til den tidligere struktur, der fungerede

rigtig godt.

6) Projekt hjemmebesøg til sårbare +75-årige ved udskrivning fra

sygehus.

Viborg, Silkeborg og Skive Kommune er gået i gang med at implementere

projekt ”Hjemmebesøg..” med hjælp fra DSI. Det er besluttet på regionsniveau

at projektet skal gennemføres i alle kommuner og der er indgået § 2-

aftale herom i forhold til lægerne.

Det vil være den kommunale sygeplejerske der kontakter lægepraksis for at

arrangere et møde inden for de første 6 – 8 dage. Det er afgørende i projektet,

at det er lægen selv, der deltager i første møde, der skal foregå i borgerens

hjem.

Der er en vis modstand mod projektet i lægegruppen, hvilket først og fremmest

skyldes at nogle lægehuse simpelthen ikke har ressourcer til at deltage.

Sonja oplyste, at lægen kan vælge ikke at deltage. I så fald udgår borgeren

dog af projektet – der er ikke mulighed for f.eks. at sende en praksissygeplejerske

i stedet.

Selv om den primære barriere for lægernes deltagelse er ressourceproblemer,

har det også vakt principiel modstand at projektet blander sig i arbejdsfordelingen

internt i klinikkerne, ved at fastlægge hvem der skal deltage i

første møde, ligesom det papirmæssige arbejde i forbindelse med projektet

bekymrer.

DSI’s kontaktperson har tilbudt at deltage i et møde med det kommunale

lægelaug hvis der er interesse for det. Tilsvarende kunne man invitere en

læge fra et af de områder, hvor projektet er implementeret til at fortælle

lægelauget om hvordan projektet opleves i praksis.

Hanne foreslog at repræsentanter fra såvel en solopraksis som et lægehus fra

de områder, hvor projektet er implementeret, inviteres til at fortælle om

hvordan de har oplevet, at projektet fungerer.

Lægerne vil hurtigst muligt melde tilbage, om det kan lade sig gøre at få

punktet på mødet med lægelauget til september – samt finde to læger fra et

område hvor projektet er implementer, der kan inviteres til at fortælle om

projektet.

7) Datafangst og ICPC-koder af 8 kroniske patientgrupper.

Kommunen spurgte til status på kodningen. De lægelige repræsentanter

oplyste, at selv om det er blevet lovkrav, at der pr. 1. januar 2012 skal kodes

for de 8 patientgrupper, er selve datafangstmodulet frivilligt.

 

Sandsynligvis vil der derfor i første omgang kun blive kodet, mens der ikke

vil finde nogen systematisk sammentælling af resultaterne sted.

8) Praksis.dk

Eva arbejder med at sundhed.dk tilpasset de lokale behov.

9) Punker til kommende møder:

Forslag til kommende møder:

  • Det nære sundhedsvæsen/den ældre medicinske patient/indlæggelser.
  • Stress, depression og angst.

Disse lidelser er meget hyppige årsager til sygemelding i sagerne fra sygedagpengeafdelingen.

Udvalget drøftede muligheden for at afholde et temamøde/fyraftensmøde

i løbet af efteråret, hvor speciallæge Lars Åkelund kunne inviteres til at

deltage.

Relevante deltagere vil også være andre fagpersoner, der arbejder med

målgruppen, f.eks. psykologer, distriktspsykiatrien og hukommelsesklinikken.

Hanne og Anders vender tilbage til Kaare, både med en interessetilkendegivelse

fra lægernes side og med forslag til eventuelle andre relevante

personer, der burde inviteres til et temamøde.

Hanne og Anders undersøger samtidig om temamødet kan lægges i forbindelse

med et møde i lægelauget i september i år.

Efterfølgende vil udvalget drøfte, hvordan vi kan samarbejde omkring

denne målgruppe.

  • Sygebesøg eller transport ud over 15 km. Det er muligt at vælge fra

patient til patient, om de må forblive tilknyttet klinikken, hvis de flytter

mere end 15 km. fra klinikken. Hvis klinikken siger nej, kan kommunen

stå i en situation, hvor der faktisk ikke er åbne klinikker inden for en 15

  1. Radius. I så fald vil kommunen ringe rundt til der findes en praksis,

der accepterer patienten. Dette system er ikke hensigtsmæssigt, og emnet

kan derfor være et relevant tema for udvalget. Borgerservice skal

inviteres med, når dette punkt skal drøftes.

  • Lægedækning i kommunen. Meget væsentligt med tæt koordinering

mellem læger og kommunen, også straks når noget opstår. Lige nu ser

der ud til at være nogenlunde dækning i hele kommunen, specielt hvis

det falder på plads med lægehus i Vestsalling.

  • Det palliative arbejde. Der skal være et tættere og mere forpligtigende

samarbejde mellem læger, kommune, hospice, sygehuset og det palliative

team hvis det skal imødekommes, at stadig flere ønsker at ende livet i

eget hjem. Man kan f.eks. tænke ambulant hospice, hvor den syge kan

være skiftevis hjemme og på hospice med hotline fra hospice. Vigtigt i

den forbindelse at sikre os, at juridiske og økonomiske rammer overholdes.

  • Kørende laboratoriefunktion – fungerer i Skive by men ikke i oplandet.

Inglev vil kontakte Region Midtjylland/Jens Bejer Damgaard for at høre,

hvor langt man er i forhold til en løsning.

 

Orientering om, hvilke kompetencer de kommunale sygeplejersker vil

have, når det omfattende uddannelsesforløb er på færdigt. Sonja orienterer

via Hanne, når uddannelsesforløbene er gennemført.

Samarbejde med Sundhedsplejen tages på møde med praksiskonsulenten

(Mette Andreassen og Lone Tanderup deltager). Tilsvarende drøftes

rapporten om den ældre medicinske patient på møde med praksiskonsulenten.

10) Næste møde

Hanne og Eva aftaler en dato for næste møde i det kommunalt lægelige udvalg.