2011-04-04_Referat af møde med Skive Lægelaug den 4. april 2011

2011-04-04_Referat af møde med Skive Lægelaug den 4. april 2011

Referat af møde med Skive Lægelaug den 4. april 2011

Inglev Jensen bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

I referatet er de opfølgninger, der blev aftalt, skrevet med kursiv. Alle tilbagemeldinger vil blive givet via praksiskonsulenten, og altså ikke udsendt direkte til hele lægelauget.

1) Familieafdelingen

Souschef Mette Andreassen gennemgik vedlagte plancher.

Vedrørende underretningspligt jf. Barnets Reform
Der blev spurgt, om det er tilstrækkelig underretning, også af kommunen, hvis lægen f.eks. efter 1. graviditetsundersøgelse underretter jordemoder/sygehus om bekymring for en vordende moder/barnet.

Mette Andreassen undersøger om underretningen i så fald også når frem til kommunen, og vender tilbage.

Vedrørende samarbejdet mellem de praktiserende læger og sundhedsplejen:
Det kan for lægerne være svært at finde rundt i den kommunale organisation, herunder finde den rette vej ind, når man som læge er bekymret for et barn eller en gravid.

Samtidig ønsker Sundhedsplejen en tættere kontakt til og samarbejde med de praktiserende læger.

Det blev aftalt at mulighederne for et dialogmøde mellem PPR, Sundhedsplejen og de praktiserende læger tages op i det kommende lægekontaktudvalg.

2) Socialafdelingen
Lars W. Kristiansen orienterede om ny organisation på Rusmiddelområdet, hvor Skive Kommune har overtaget det tilbud, der hidtil er drevet af Viborg Kommune.

Organisationsændringen har bl.a. betydet, at der ikke længere er tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent til Rusmiddelcentret.

Det medfører, at de praktiserende læger nu selv skal ordinere medicin til brug for afvænning til patienterne, hvilket giver særlige udfordringer og kan være meget uhensigtsmæssigt.

Lars Kristiansen lovede en evaluering af hvordan den nye organisation har virket, når den har fungeret ½ år.

Der blev gjort opmærksom på at det ikke er lovligt, at psykiatriske speciellæger udskriver patienter, der er i behandling med benzodiazepiner, før vedkommende er trappet ned. Trods dette, modtager de praktiserende læger udskrevne patienter, der skal nedtrappes.

Lars W. Kristiansen lovede at undersøge reglerne og de eksisterende procedurer i forhold til udskrivning af patienter i behandling med benzodiazepiner og vende tilbage.

Endelig blev psykiatriske akutstuer kort drøftet.

Lars Kristiansen lovede at fremsende orientering om de psykiatriske akutstuer, herunder om lægernes mulighed for at henvise til stuerne.

3) Ældreservice
Sonja Johnsen orienterede om et nyt projekt omkring opfølgende hjemmebesøg for en udvalgt målgruppe, med deltagelse af både hjemmeplejen og praktiserende læge ved udskrivning fra sygehus

Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Region Midtjylland, Viborg Kommune, Skive Kommune og PLO, der er repræsenteret ved to læger fra Viborg Kommune (Holger Fischer og Arly Heide).

Hvis projektet skal gennemføres, fordrer det en § 2 aftale mellem PLO og Region Midtjylland om honorering.

Flere læger tilkendegav, at de ikke har kapacitet til at påtage sig flere opgaver – samt at de ikke kan pålægges ekstraarbejde af projektgruppen.

Sonja Johnsen oplyste, at tilsvarende projekter andre steder har vist sig at spare tid og ressourcer, også på lægeklinikkerne.

Projektet ventes at starte til oktober, og der vil komme mere ud om det efter sommerferien.

Sonja Johnsen orienterede videre om en igangværende opkvalificering af alle sygeplejerskerne i hjemmeplejen, for at sikre at de kan håndtere de nye og flere opgaver, der følger af tidligere udskrivning fra sygehusene.

Lægerne efterspurgte en liste/oversigt over kompetencer hos sygeplejerskerne, når korpset er færdiguddannede om ca. 6 måneder, og Sonja lovede at den vil blive fremsendt.

4) Myndighedsafdelingen
Elsebeth Hummelgaard orienterede om projekt mestring, der handler om at støtte ældre borgere, der søger om praktisk hjælp, til selv at kunne udføre nogle af funktionerne, eventuelt med støtte fra hjælpemidler.

Jan P. Larsen orienterede om status for elektronisk receptfornyelse, der stadig kører meget dårligt. Forventningen er, at systemet vil være klart til oktober i år.

Der blev spurgt til muligheden for at ordinere kompressionsstrømper elektronisk, idet den nuværende sagsgang er meget besværlig.

Kompressionsstrømper kan ikke ordineres elektronisk, da kommunens sagsbehandlingssystem ikke kan generere blanketter. Elsebeth Hummelgaard oplyste, at der pt. arbejdes på at finde en løsning på det problem.

Myndighedsafdelingens mailadresse er sas-myndighed@skivekommune.dk.

5) Arbejdsmarkedsafdelingen
Lisbeth Sanders orienterede om ny lovgivning på sygedagpengeområdet – herunder mulighed for at få hjælp til arbejdsfastholdelse allerede inden sygemelding.

Hvis man som læge bliver opmærksom på en patient med risiko for længerevarende sygemelding, kan vedkommende derfor henvises til kommunens sygedagpengeafdeling med henblik på en tidlig indsats.

(er det en bestemt person, der kan henvises til? Evt. kontaktnummer eller mail?)

6) Sundhedsafdelingen
Eva Henriksen orienterede om Projekt klar igen til job, der er et samarbejde mellem Sundhedscenter Skive og Sygedagpengeafdelingen.

Eva Henriksen orienterede videre om vederlagsfri fysioterapi, der er en ordning finansieret af kommunen, ordineret af lægerne og administreret af de privatpraktiserende fysioterapeuter.

Endelig orienterede Eva om Det nære sundhedsvæsen, der er et projekt i samarbejde mellem Region Midtjylland, de 19 kommuner og de praktiserende læger.

Projektet har til formål at ændre fokus på sundhedsområdet, fra primært at være på de relativt få sygehusindlæggelser og –behandlinger, til de 90 % af sundhedsydelserne, der ydes lokalt af praktiserende læger, kommuner og speciallæger mv.

Projektet kommer til at fylde meget i kommunen i den kommende tid, og vil derfor også blive et punkt til drøftelse i lægekontaktudvalget.

6) Eventuelt
Hanne Toft Væsel oplyste, at der i lægelauget er tilfredshed med den nuværende praksiskonsulentordning, som man derfor ønsker at fortsætte.

Hun oplyste videre at lægelaugets repræsentanter i lægekontaktudvalget bliver Anders Lükow og Hanne Toft Væsel.

Skive Kommune indkalder til første møde.

Med venlig hilsen

Trine BrøckerChefkonsulent